sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Wyższy rating PGNiG

materiał prasowy EuroRating | 13 stycznia 2021
Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z BBB+ do A-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Podwyższenie oceny wiarygodności kredytowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) o jeden poziom z BBB+ do A- związane jest z utrzymującą się od dłuższego czasu dobrą sytuacją finansową spółki. PGNiG w ostatnich latach utrzymywało niski poziom zadłużenia i bezpieczną strukturę finansowania, a także charakteryzowało się dobrą sytuacją płynnościową oraz stale dodatnią oraz w ostatnim czasie stosunkowo wysoką rentownością. 

Ponadto w lipcu 2020 r. PGNiG poinformowało o otrzymaniu przez spółkę od rosyjskiego Gazpromu kwoty 1,5 mld dolarów zasądzonej przez sąd arbitrażowy z tytułu nadpłaty za gaz dostarczony po 1 listopada 2014 r. Gazprom zastosował się w pełni do marcowego wyroku sądu arbitrażowego i zmienił formułę cenową za dostarczany gaz dla PGNiG, a w grudniu 2020 r. sąd apelacyjny odrzucił skargę Gazpromu na wyrok arbitrażu, co zamyka możliwość odwrócenia korzystnych dla PGNiG zmian.

Otrzymana wysoka kwota wyrównania zaległych nadpłat podwoiła zasoby gotówkowe spółki, wzmocniła jej płynność i pozycję kapitałową, zwiększając jednocześnie możliwości inwestycyjne. Z kolei zmiana formuły cenowej poprawi rentowność importu gazu z kierunku wschodniego, a także pozwoli spółce na lepsze planowanie dostaw z uwzględnieniem bieżących warunków rynkowych.

EuroRating spodziewa się, że w perspektywie długoterminowej spółce sprzyjać będą warunki makroekonomiczne, w tym przede wszystkim dalszy dynamiczny wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny na krajowym rynku. Wpływ na to będzie miała m.in. strategia klimatyczna Unii Europejskiej i planowane szybkie odchodzenie w Polsce od produkcji energii z węgla na rzecz elektrowni i elektrociepłowni gazowych. Zwiększać się będzie również popyt ze strony odbiorców indywidualnych dzięki postępującej rozbudowie sieci gazociągów.

Na wzrost wiarygodności finansowej PGNiG wpływ ma także rosnąca dywersyfikacja kierunków dostaw gazu i związana z tym możliwość uniezależnienia się od dostaw z Rosji. EuroRating spodziewa się również utrzymania w perspektywie średnioterminowej dominującej pozycji spółki na polskim rynku, dzięki utrzymywaniu przez państwo warunków regulacyjno-prawnych korzystnych dla obecnego quasi-monopolu i znacznie utrudniających rozwój konkurencyjnych dostawców gazu.

EuroRating przy bieżącej ocenie ratingowej PGNiG nie bierze na razie pod uwagę możliwego przejęcia spółki przez innego państwowego monopolistę (w sektorze paliw płynnych) – PKN Orlen. Transakcja ta jest bowiem na razie niepewna, ponieważ wymagane jest uzyskanie zgód instytucji nadzorczych i antymonopolowych. PKN Orlen planuje złożyć wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia PGNiG w I kwartale 2021 r. Agencja zaznacza, że ewentualne przejęcie PGNiG przez PKN Orlen, ze względu na gorszy profil ryzyka kredytowego spółki przejmującej (rating na poziomie BBB), miałoby negatywny wpływ na obecną ocenę ratingową spółki przejmowanej.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany  spółce  rating  w  horyzoncie  kolejnych  12  miesięcy  najprawdopodobniej  nie  powinien  ulec zmianie.

Podtność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na bieżący poziom ratingu kredytowego PGNiG mogłoby mieć: utrzymywanie przez spółkę bardzo niskiego poziomu zadłużenia i bezpiecznej struktury finansowania; generowanie wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przy jednoczesnych umiarkowanych nakładach inwestycyjnych; utrzymywanie dobrej sytuacji płynnościowej; a także wzrost uzyskiwanych marż. 

Negatywnie na ocenę wiarygodności finansowej spółki wpływałyby: ewentualna realizacja bardzo wysokich i/lub wątpliwych pod względem rentowności inwestycji (w tym np. przejęcie polskich aktywów węglowych czeskiej grupy energetycznej CEZ); wzrost zadłużenia i znaczące pogorszenie struktury finansowania; osłabienie sytuacji płynnościowej; spadek marż na sprzedaży (w tym w szczególności generowanie strat); a także ewentualny ponowny udział spółki w dofinansowywaniu górnictwa węgla, lub połączenie spółki z innym podmiotem charakteryzującym się gorszym profilem ryzyka kredytowego.

Więcej wiadomości o PGNiG S.A.

 • Niższy rating PGNiG

  24 października 2022
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z 'A-' do 'BBB+'. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • Negatywna perspektywa ratingu PGNiG

  07 września 2022
  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła ze stabilnej na negatywną perspektywę ratingu kredytowego spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Sam rating został utrzymany na poziomie 'A-'.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen przejmie Lotos i PGNiG bezgotówkowo

  12 maja 2021
  Płocka spółka przejmie Grupę Lotos i PGNiG w zamian za własne akcje. W tak połączonym koncernie skarb państwa ma posiadać do 50 proc. akcji, zapowiedziano podczas środowej konferencji.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia PGNiG

  10 maja 2021
  Płocki koncern złożył do prezesa urzędu antymonopolowego wniosek o zgodę na przejęcie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, co ma początkować formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi