piątek, 20 października 2017

Newsroom

Pragma Inkaso miała skonsolidowaną stratę netto

msd | 19 maja 2017
Zysk Pragmy Faktoring, najważniejszej spółki w wierzytelnościowej grupie, nie wystarczył by Pragma Inkaso mogła zakończyć I kwartał ze skonsolidowanym wynikiem powyżej zera. Pogorszył się też bilans całej grupy, między innymi w ślad za wzrostem zadłużenia spółki faktoringowej.

Przy rosnących przychodach (9 mln zł wobec 8,7 mln zł) grupa Pragma Inkaso wykazała prawie 0,2 mln zł straty wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej. Ujemny wynik w całości pochodził z jednostkowego sprawozdania podmiotu dominującego, który zakończył miniony kwartał z 0,7 mln zł straty netto. Dlatego też zarząd Pragmy Inkaso zakończył I kwartał z „mieszanymi uczuciami”, zaznaczając jednocześnie, że w II kwartale spodziewa się wzrostu przychodów z tytułu serwisowania portfeli wierzytelności, a w III kwartale inwestorzy zobaczyć powinni też efekty cięcia kosztów działalności operacyjnej.

Wobec ujemnych przepływów operacyjnych (-1,8 mln zł) i poniesionych nakładów inwestycyjnych (-5 mln zł) grupa PI musiała zwiększyć zadłużenie, co zresztą mocno koresponduje z sytuacją Pragmy Faktoring, która w minionym kwartale wyraźnie zwiększyła krótkoterminowe zadłużenie kredytowe.

Zobowiązania całej grupy PI wzrosły w I kwartale o 23,8 mln zł do 182,5 mln zł, z czego 143,2 mln zł to zadłużenie finansowe. Zobowiązania ogółem stanowiły więc 0,73x majątku grupy (0,7x w grudniu i 0,67x przed rokiem), zaś dług netto w kwocie 130,8 mln zł stanowił 1,91x kapitałów własnych (odpowiednio 1,74x i 1,69x). Natomiast relacja długu netto do 12-miesięcznego zysku EBITDA wyniosła 10,97x. Trudno tę wartość porównać do sytuacji innych podmiotów, gdyż grupa PI łączy jednocześnie działalności faktoringową, windykacyjną i pożyczkową, które się wyraźnie różnią (najwyższe zadłużenie względem generowanych zysków jest w branży faktoringu). W każdym razie bez cienia wątpliwości stwierdzić można, że wskaźnik dług netto/EBITDA zanotował wzrost – w grudniu wynosił on 8,75x, a przed rokiem 9,96x.

W minionym kwartale pogorszeniu uległy też wskaźniki płynności, choć akurat w tym względzie grupa wciąż radziła sobie lepiej niż przed rokiem. Na koniec marca krótkoterminowe zobowiązania (81,9 mln zł) miały 2,2x pokrycia w aktywach obrotowych, które składały się głównie z umów faktoringowych, wierzytelności nabytych i udzielonych pożyczek (łącznie 157,7 mln zł). Saldo gotówki podsumowano zaś na 12,4 mln zł, co pozwalało od ręki spłacić 15,2 proc. krótkoterminowych zobowiązań. Wskaźnik ten, mimo że wciąż niewysoki, pozostawał powyżej przeciętnego poziomu z lat 2014-2016 (10,5 proc.).

W ubiegłą środę Pragma Faktoring zamknęła z powodzeniem emisję obligacji na 15 mln zł, co – przy założeniu, że środki nie trafią w całości na inwestycje – być może pozwoli spłacić część wykorzystanych w I kwartale limitów kredytowych. Wówczas prawdopodobnie poprawie uległyby wskaźniki płynności dla całej grupy PI.

Na Catalyst znajdują się po dwie serie obligacji Pragmy Inkaso i Pragmy Faktoring. Wyceniane są one z rentownościami w okolicach 5,4-5,5 proc. brutto, za wyjątkiem wygasających w maju przyszłego roku obligacji Pragmy Inkaso (3,99 proc. rentowności).

Więcej wiadomości o Pragma Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje