piątek, 19 lipca 2019

Newsroom

Statima ponownie nie dotrzymała słowa danego obligatariuszom

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 24 kwietnia 2019
Windykacyjna spółka, jak nie miała pieniędzy na wykup zaległych obligacji, tak wciąż ich nie ma. We wtorek miała podpisać umowę z inwestorem, do czego – ponownie – jednak nie doszło.

Statima ma na koncie już dwie niewykupione emisje – zapadające jeszcze w styczniu papiery serii A na 1,66 mln zł oraz serię B na 3,53 mln zł, której termin wykupu upłynął 12 kwietnia. Od stycznia spółka zapewniała obligatariuszy o rozmowach w sprawie finansowania, najpierw z grupą inwestorów zagranicznych, później z inwestorem krajowym. Pomimo wyznaczania kolejnych terminów na zawarcie umowy inwestycyjnej, żadne z tych negocjacji nie okazały się owocne.

We wtorek spółka miała podpisać dokumentację w krajowym inwestorem, od którego Statima miała otrzymać pieniądze na wykup papierów serii A oraz jednej trzeciej serii B. Ostatecznie do zawarcia umowy jednak nie doszło.

W związku z faktem, iż warunki zaproponowane przez inwestora ostatecznie uległy modyfikacji co do kwoty i rodzaju finansowania, spółka podjęła decyzję o nie przystąpieniu do podpisania dokumentów. (…) Spółka w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu wykup obligacji serii A i B oraz zapłatę należnych odsetek – poinformowała Statima.

Windykacyjna spółka poinformowała także o otrzymaniu pisma od administratora zastawu obligacji serii A i B, w którym „administrator zwraca się o przekazanie zaliczki na poczet koniecznej do uiszczenia opłaty od pozwu”.

Zgodnie z pismem administratora wniesienie pozwu jest niezbędne dla możliwości zaspokojenia obligatariuszy w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego z przedmiotu zastawu – poinformowała Statima.

Niewykupione papiery serii A i B zabezpieczone są na zbiorze wierzytelności. Dodatkowo druga z emisji zabezpieczona jest też trzema siódemkami.

Zgodnie z umową zawartą z administratorem zastawu nie jest on zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek czynności wynikających z umowy, jeśli nie dysponuje środkami na pokrycie kosztów wykonania tych czynności – napisano w warunkach emisji obligacji serii A i B.

Aby nie doszło do sytuacji, w której administrator nie podejmuje żadnych czynności z powodu braku środków, w przypadku obligacji serii A Statima złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz administratora do 100 tys. zł. Środki te miałyby sfinansować dochodzenie należności w imieniu obligatariuszy. W przypadku serii B nie ma podobnego zapisu, ponieważ papiery te – obok zastawu na wierzytelnościach – zabezpieczono po prostu oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do kwoty 5,29 mln zł.

Obie serie długu oferowane były za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego, przy czym seria B emitowana była w trybie publicznym.

Kolejne wykupy obligacji Statimy przypadają w październiku (1 mln zł plus 0,76 mln zł) oraz grudniu (2 mln zł) tego roku. Tylko ostatnia z tych serii notowana jest na Catalyst, gdzie nigdy nią jednak nie handlowano.

Więcej wiadomości o Statima S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje