niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

White Stone Development ubiega się o 21,5 mln zł z emisji obligacji

msd | 21 marca 2024
Deweloper proponuje trzyletnie okresowo amortyzowane niezabezpieczone papiery dłużne z 5,3 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Co prawda oferowane przez White Stone Development (WSD) obligacje wygasać będą ostatecznie w kwietniu 2027 r., ale wcześniej w kwietniu i październiku 2026 r. spółka zobowiązana będzie też do spłaty po 25 proc. pierwotnego kapitału. Niezależnie od tego, przysługiwać jej będzie także opcja przedterminowego wykupu.

Z kolei sama marża, która wyjściowo znajduje się na poziomie 5,3 pkt proc. ponad WIBOR 3M, będzie mogła ulec zwiększeniu do 5,8 pkt proc., gdyby zadłużenie netto grupy WSD przekroczyło 0,8x jej kapitałów własnych. Dalszy wzrost ponad 0,9x oznaczałby natomiast naruszenie warunków emisji, co uprawniałoby obligatariuszy do postawienia papierów w stan wymaglaności.

Zapisy na warte do 21,5 mln zł obligacje WSD prowadzone będą do 5 kwietnia. Przydział długu i dzień jego emisji wyznaczono zaś odpowiednio na 9 i 12 kwietnia. Ofertę prowadzi Michael/Ström DM, u którego inwestorzy mogą zgłaszać popyt od 1 tys. zł, ale powiększonego o prowizję (0,25 proc. obligacji objętych formularzem zapisu). 

Pozyskane z oferty środki deweloper zobowiązuje się przeznaczyć na działalność operacyjną i inwestycyjną. 

Docelowo obligacje WSD trafią do obrotu na Catalyst, gdzie aktualnie notowane są trzy starsze serie długu spółki o łącznej wartości 53,25 mln zł i terminach spłaty od lipca tego roku do lipca 2026 r. 

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o White Stone Development Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje