piątek, 15 listopada 2019

Newsroom

Wierzyciele nie uwierzyli w plan Henryka Kani

msd | 06 września 2019
Rada wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania odrzuciła propozycję właściciela w sprawie wydzierżawienia produkcji do spółki celowej. Wybrała propozycje konkurentów i opowiedziała się za uchyleniem spółce zarządu własnego i ustanowieniem zarządcy.

Wierzyciele Kani pozytywnie zaopiniowali podjęcie działań mających na celu zaangażowanie Tarczyńskiego w proces poszukiwania docelowego inwestora dla spółki. Jak podano, w szczególności rada wierzycieli poparła dążenia do przeprowadzenia transparentnego procesu due dilligence, w ramach którego poszczególni inwestorzy mieliby możliwość zbadać majątek spółki i ewentualnie złożyć ofertę na jego nabycie w ramach układu likwidacyjnego. 

Ponadto rada wierzycieli za zasadne uznała zawarcie umowy przerobowej i umowy dzierżawy z Cedrobem, kolejnym z konkurentów zainteresowanych powiększeniem rynkowych wpływów dzięki finansowej zapaści Kani. Zawarcie umowy przerobowej uwarunkowano uchyleniem ZM Kania zarządu własnego i ustanowieniem zarządcy. Umowa miałaby obowiązywać do czasu wydania zgody na dokonanie koncentracji przez UOKiK. Jednocześnie zastrzeżono też, że zarządca „powinien dążyć do przeprowadzenia transparentnego procesu, tak by każdy z potencjalnych inwestorów mógł przebadać ZMHK w celu umożliwienia im złożenia wiążących ofert”. 

Ostatecznie rada wierzycieli pozytywnie zaopiniowała zawarcie umowy dzierżawy z Cedrobem.

Uchwały pięcioosobowej rady wierzycieli w sprawie współpracy z Cedrobem i Tarczyńskim zapadły przy trzech głosach „za” i dwóch wstrzymujących się.

Proponowana przez Henryka Kanię dzierżawa zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki celowej HK Trade upadła przy trzech głosach sprzeciwu i dwóch poparcia.

Za złożeniem przez nadzorcę sądowego wniosku o uchylenie zarządu własnego dłużnika i ustanowieniem zarządcy oddano cztery głosy poparcia i jeden sprzeciwu. 

Samo – wciąż potencjalne – uchylenie zarządu własnego może być rozwiązaniem niejasności, jakie towarzyszom ofertom Tarczyńskiego i Cedrobu. ZM Kania nieustannie podkreśla bowiem, że nie otrzymał tych ofert (wpłynęły do nadzorcy sądowego), choć to on powinien być ich adresatem,  gdy sam sprawuje zarząd własny.

Wydzierżawienie przedsiębiorstwa dłużnika konkurentom przed złożeniem planu restrukturyzacyjnego przez nadzorcę sądowego i sprzecznie z jego treścią, będzie niezgodne z ustawą i sprzeczne z interesem wierzycieli. Zatwierdzenie warunków dzierżawy przedsiębiorstwa dłużnika objętych niewiążącymi ofertami sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz konkurentów dłużnika, doprowadzi do sytuacji, w której proces restrukturyzacji zakończy się w dacie zawarcia umowy dzierżawy – napisano w stanowisku ZM Kania przygotowanym na czwartkowe posiedzenie rady wierzycieli. 

Jeszcze przed posiedzeniem rady wierzycieli Zakłady miały przekonywać, że przyjęcie uchwał dotyczących Tarczyńskiego, Cedrobu i uchylenia zarządu własnego może powodować „niekorzystne skutki dla dłużnika i jego wierzycieli”. Zdaniem spółki spowoduje to też konieczność zmiany propozycji układowych na mniej korzystne.

Złożone pod koniec sierpnia przez ZM Kania zaktualizowane propozycje układowe zakładają jednorazową spłatę 11 proc. nominału wobec obligatariuszy wobec 100 proc., ale po siedmiu latach według poprzednich propozycji.

ZM Kania znajdują się przyspieszonym postępowaniu układowym od czerwca tego roku. W czerwcu, gdy spółka była już pod ochroną sądowej restrukturyzacji, minął termin wykupu wartych 50 mln zł obligacji serii F. Dwie kolejne serie – H oraz I – wciąż notowane są na Catalyst, a rynek wycenia je w okolicach 7 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje