niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

ZM Kania chcą wydzierżawić przedsiębiorstwo; oskarżają Tarczyńskiego

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 23 sierpnia 2019
Zakłady Mięsne Henryk Kania chcą zgody rady wierzycieli na odpłatne wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółce celowej. Jednocześnie oskarżają konkurenta o potencjalną manipulację instrumentami finansowymi w związku ze złożoną przez niego ofertą.

Spółka zwróciła się do rady wierzycieli z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie spółce celowej HK Trade Sp. z o.o. przedsiębiorstwa stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do produkcji wyrobów mięsnych. ZM Kania – jak same podają – chcą w ten sposób odbudować wolumen produkcji i dostaw wyrobów do głównych odbiorców, którzy zgodzili się na współpracę z nowym podmiotem.

Za dzierżawę przedsiębiorstwa Kani spółka HKT miałaby płacić 1,1 mln zł netto miesięcznego czynszu przez okres pierwszego kwartału, później wysokość tego czynszu ustalana byłaby jako 90 proc. EBITDA z poprzedniego miesiąca, ale nie mniej niż 1,35 mln zł.

Jak podano, w czasie obowiązywania umowy dzierżawy HKT miałoby przysługiwać prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy. Jego cenę ustalono by na poziomie równym lub wyższym niż 248 mln zł, co wynika z zewnętrznej wyceny na potrzeby wymuszonej sprzedaży. W przypadku złożenia oferty na dzierżawione przedsiębiorstwo przez osobę trzecią, wówczas HKT mogłoby nabyć je po tej samej cenie.

Ponadto, umowa potencjalnej dzierżawy zakłada, że spółka HKT, jako dzierżawca, przystąpi do umów leasingu ZM Kania z obowiązkiem spłaty bieżących rat leasingowych.

Dzierżawa miałaby być terminowa, tj. obowiązywać przez czas oznaczony, z możliwością przedłużenia na czas nieoznaczony, jeśli prowadzone wobec ZMHK, jako wydzierżawiającego przyspieszone postępowanie układowe byłoby kontynuowane – podały ZM Kania.

Jak podano, przedstawiona koncepcja dzierżawy pozwoli opanować kryzysową sytuację i zrealizować na wstępie pośrednie cele restrukturyzacji. Wśród nich ZM Kania wymieniają: uzyskanie finansowania obrotowego na odbudowę produkcji, zapobieżenie degradacji technicznej maszyn i urządzeń, utrzymanie przedsiębiorstwa i miejsc pracy, pozyskanie przychodów na pokrycie bieżących kosztów i odbudowę zaufania rynku.

Według Kani, planowane działania „powinny umożliwić pozyskanie finasowania dla realizacji układu i zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu”. Ponadto wskazano, że „źródłem finansowania układu będą środki uzyskane jako cena sprzedaży czynnego przedsiębiorstwa dłużnika (układ likwidacyjny) zapewniające najwyższe możliwe zaspokojenie wierzycieli układowych”.

Plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe opierające się na koncepcji dzierżawy mają zostać złożone w sądzie do 30 sierpnia.

W osobnym komunikacie ZM Kania poinformowały o złożeniu do KNF wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec Tarczyńskiego, który miał złożyć do nadzorcy sądowego Kani wstępną ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki. ZM Kania oskarżają konkurenta o manipulację instrumentami finansowymi.

Emitent zaprzecza, jakoby pismo Tarczyński S.A. z dnia 21 sierpnia 2019 r. stanowiło ważną warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa emitenta – poinformowano w oświadczeniu Kani umieszczonym na stronie internetowej spółki.

Jak podano, w trwającym przyspieszonym postępowaniu układowym ewentualne oferty nabycia aktywów należących do spółki powinny być kierowane do jej zarządu, a nie do nadzorcy sądowego, który nie ma obecnie umocowania do dysponowania majątkiem spółki.

Spółka nie może się również zgodzić ze stwierdzeniem (…), jakoby trwające obecnie postępowanie restrukturyzacyjne nie prowadziło dotychczas do wypracowania rozwiązania, które mogłoby skutecznie i w największym stopniu zaspokoić interesariuszy. (…) Na obecnym etapie informowanie o planach sprzedaży przedsiębiorstwa spółki jest bezzasadne. Spółka nie podjęła ostatecznych decyzji dotyczących kierunku dalszych działań restrukturyzacyjnych i sposobu zaspokojenia wierzycieli w ramach układu – oświadczyły ZM Kania.

Zakłady wskazały także, że rozważane są obecnie różne możliwości celem jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli. Podkreślają także pracę nad wydzierżawieniem majątku produkcyjnego.

Emitent stoi na stanowisku, że opublikowanie raportu bieżącego (przez Tarczyński SA – red.) powoduje wywołanie w opinii publicznej mylnego wrażenia, że postępowanie restrukturyzacyjne będzie umorzone, a następnie zostanie dokonana sprzedaż przedsiębiorstwa. Prowadzi to do wprowadzenia uczestników rynku, inwestorów oraz opinii publicznej w błąd na temat prawnego charakteru złożonej „oferty” – podały ZM Kania.

Na Catalyst pozostają dwie serie obligacji ZM Henryk Kania. W czwartek notowania jednej z nich – KAN0321 – wzrosły o połowę. Z 3,99 proc. do 6 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje