czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Kruk miał 27,2 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu

ems | 02 września 2013
W dynamice przychodów Kruka decydującą rolę odgrywa już działalność poza Polską. Potwierdza to tezę o coraz trudniejszych warunkach działania windykatorów na krajowym rynku.

   W I półroczu przychody grupy Kruk wyniosły 199 mln zł wobec niespełna 160 mln zł przed rokiem (wzrost o 24,8 proc. Warto odnotować, że w I kwartale wyniosły one 96 mln zł, zatem II kwartał był pod tym względem lepszy o 7,3 proc.

   Kruk utrzymał pod kontrolą koszty operacyjne, dzięki czemu zysk operacynny wzrósł o 25,8 proc. do 76 mln zł. Spadek przychodów finansowych (z 0,7 mln zł do 0,3 mln zł) jest zrozumiały - niższe jest wszak oprocentownie lokat. Natomiast ciekawe jest to, że Kruk nie zmniejszył istotnie kosztów finansowych (25,7 mln zł wobec 25,9 mln zł przed rokiem) mimo wyraźnie niszych stóp procentowych WIBOR, od których zależy oprocentowanie obligacji windykatora. Wytłumaczeniem mogą być koszty związane przeprowadzeniem tegorocznych emisji obligacji. W każdym razie zysk netto za I półrocze wyniósł 50,7 mln zł i był wyższy o 57 proc. niż przed rokiem, a zysk netto II kwartału był o 57 proc. wyższy niż pierwszego (19,7 mln zł).

   Od strony bilansu sytuacja grupy - a przez to jej obligatariuszy - przedstawia się komfortowo. Przy 240,6 mln zł zobowiązań krótkoterminowych, aktywa obrotowe podliczono na 1,055 mld zł. Jednak w tej kwocie ponad miliard złotych przypada na inwestycje, a więc głównie na pakiety wierzytelności zapisanych na własny rachunek, których ściągalność rozpisano na 10 lat do przodu, w tym 537 mln zł w okresie nabliższych 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę tylko planowane w najbliższym okresie przychody z nabytych pakietów wierzytelności, oraz ich stosunek do do dziesięcioletnich prognozowanych przychodów (ponad 1,9 mld zł), uzyskalibyśmy 328 mln zł aktywów obrotowych ściągalnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy (ignorując fakt, że Kruk mógłby pozostałą część portfeli po prostu sprzedać w krótszym czasie) - wystarczająco dużo, by pokryć krótkoterminowe zobowiązania. 

   Łączna wartość zobowiązań wyniosła 707 mln zł (wobec 549 mln zł - wzrost o 28,8 proc.) wobec 378 mln zł kapitału własnego. Aktywa grupy finansowane są przez kapitał własny w 34,8 proc. - proporcja jest zatem bliska uważanej za optymalną. Wskaźnik zadłużenia finansowego wyniósł 1,65, nieznacznie więcej niż na koniec marca. To o tyle istotne, że w warunkach emisji obligacji Kruk zobowiązuje się podnieść marżę o 0,5 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy poziom 2,2. Widać więc, że spółka ma jeszcze spory margines do wzrostu zadłużenia – według obliczeń serwisu Obligacje.pl przy aktualnym poziomie kapitału własnego (377,8 mln zł) i gotówki (28,8 mln zł) bufor ten wynosi ok. 240 mln zł.

   W części opisowej raportu znajdziemy być może bardziej interesujące liczby dotyczące działalności Kruka. Jeśli chodzi o przychody z krajowej działalności, to wzrosły one o 3,1 proc. w I półroczu do 116 mln zł), podczas gdy przychody z działalności w Rumunii wzrosły i 79 proc. do 71,15 mln zł i to właśnie rumuńska działalność Kruka jest głównym motorem rozwoju grupy. Kruk prowadzi także działalność w Czechach i na Słowacji, ale tu choć wzrost przychodów wyniósł 63,5 proc., wciąż mówimy o małej skali (11,7 mln zł). 

   Struktura przychodów Kruka potwierdza zatem wcześniejsze sygnały płynące ze strony innych firm windykacyjnych (P.R.E.S.C.O, Kredyt Inkaso, e-Kancelaria) - polski rynek staje się coraz trudniejszy i nasycony, co sprawia, że polskie firmy windykacyjne starają się wykorzystać swoje doświadczenie na rynkach zagranicznych.

   Na Catalyst notowanych jest dwanaście serii obligacji Kruka, wszystkie powyżej nominału.

   W raporcie jednostkowym podano, że Kruk zanotował w I półroczu 6,9 mln zł straty operacyjnej (8,3 mln zł straty przed rokiem) oraz 27,2 mln zł straty netto (27,2 mln zł zysku przed rokiem). W komentarzu nie odniesiono się do tych wyników, różnica wynika z niższych przychodów finansowych, które przed rokiem wyniosły 63,7 mln zł, a w tym roku 4,5 mln zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • CCC zapowiada rekordowe marże handlowe

  13 czerwca 2024
  Obuwnicza grupa nie zamierza poprzestawać na 51-proc. marży brutto ze sprzedaży, jaką udało jej się wypracować w I kwartale. Dopełnieniem trwającej restrukturyzacji ma być pozyskanie nowego finansowania jeszcze w tym miesiącu.
  czytaj więcej
 • Bocian opuści Catalyst bez wykupu

  12 czerwca 2024
  Everest Capital, spółka celowa pozyskująca finansowanie dla pożyczkowej grupy Bociana, porozumiała się z funduszami Agio w sprawie przedłużenia terminu spłaty papierów EVC0624 i ich „niezwłocznego” wycofania z GPW.
  czytaj więcej
 • White Stone Development z kolejną wcześniejszą spłatą

  11 czerwca 2024
  Po roku od emisji deweloper przedterminowo wykupi wszystkie obligacje WSD0726 o wartości nominalnej 20 mln zł.
  czytaj więcej
 • Bocian zaczął rok na minusie

  11 czerwca 2024
  Pożyczkowa grupa osiągnęła 17,4 mln zł straty netto w I kwartale. Zamiana części portfela na gotówkę pozwoliła jej natomiast nieco zredukować zobowiązania odsetkowe. Mimo tego, jej wskaźniki zadłużenia nadal rosły.
  czytaj więcej