sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Action zaktualizował propozycje układowe

msd | 03 września 2018
Zamiast 36,07 proc. jednorazowej spłaty należności głównej spółka proponuje wierzycielom finansowym 37,86 proc. zaspokojenia. Stopień ten może wzrosnąć, jeśli Action otrzyma zwrot zapłaconego VAT-u.

Spłata proponowanych 37,86 proc. nominału wobec banków i obligatariuszy odbyłaby się jednorazowo w ostatnim dniu roboczym kwartału kalendarzowego następującym po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym. Dodatkowe należności, w tym odsetki, zostałyby umorzone. 

W trwającym ponad dwa lata postepowaniu sanacyjnym Action na dobre pożegnał się też z propozycją konwersji części długów wobec banków i obligatariuszy na akcje. Spółka proponuje natomiast wierzycielom wzrost stopnia zaspokojenia, jeżeli w trakcie wykonywania układu zostanie wydana ostateczna decyzja lub prawomocny wyrok sądu administracyjnego, na mocy których spółce będzie przysługiwał zwrot nienależnie zapłaconego podatku VAT. Dodatkowe wpływy zostałyby rozdzielone pomiędzy trzy z pięciu grup układowych. 

Dwóm z pięciu grup Action proponuje też zabezpieczenie roszczeń poprzez ustanowienie hipoteki, lecz nie dotyczy to wierzycieli finansowych, w tym obligatariuszy. Nie mogą oni też liczyć na zaliczenie do grupy drobnych wierzycieli (do 50 tys. zł), których Action zamierza spłacić w całości.

Termin spłaty wartych 100 mln zł obligacji Actionu minął w lipcu 2017 r. Spółka od roku znajdowała się już wtedy w postępowaniu sanacyjnym.

Obligacje ACT0717 na rynku pierwotnym obejmowały instytucje finansowe. Inwestorzy detaliczni mogli wejść w ich posiadanie wyłącznie na Catalyst.

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje