czwartek, 04 marca 2021

Newsroom

Akcjonariusz ograniczył decyzyjność prezesa Kredyt Inkaso

msd | 22 stycznia 2021
Na wniosek jednego z akcjonariuszy sąd zakazał Maciejowi Szymańskiemu podejmowania jakichkolwiek działań i czynności w ramach reprezentacji spółki oraz prowadzenia jej spraw w zakresie przekraczającym zwykły zarząd. Prace rady nadzorczej zostały sparaliżowane.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia akcjonariuszowi, Johnowi Harveyowi van Kannel, w związku z jego powództwem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności niektórych uchwał listopadowego zwyczajnego walnego zgromadzenia Kredyt Inkaso. W ramach zabezpieczenia roszczeń sąd znacząco ograniczył decyzyjność Macieja Szymańskiego, prezesa spółki, a także wstrzymał wykonalność uchwały ZWZ w sprawie powołania Daniela Dąbrowskiego w skład rady nadzorczej.

Decyzją sądu, Maciej Szymański ma zakaz podejmowania jakichkolwiek działań i czynności w ramach reprezentacji spółki oraz prowadzenia jej spraw w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał ZWZ windykatora. Ponadto, sąd zdecydował, że do czasu zakończenia postępowania, zarząd spółki nie może rozporządzać prawami oraz zaciągać w imieniu Kredyt Inkaso zobowiązań przekraczających 500 tys. zł, o ile podejmuje decyzje z udziałem Macieja Szymańskiego.

Jak wskazuje spółka, prezes nadal pozostaje na stanowisku i jest uprawniony do udziału w pracach zarządu „z wyłączeniem jedynie” głosowania nad uchwałami oraz podpisywania dokumentów dotyczących spraw przekraczający zwykły zarząd, a także dokonywania w imieniu spółki czynności prawnych, w tym skutkujących rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania o wartości ponad 500 tys. zł.

„Biorąc pod uwagę, że zarząd spółki liczy obecnie 3 osoby, ograniczenie zakresu aktywności prezesa zarządu pozostaje bez wpływu na niezakłócone prowadzenie działalności przez spółkę, która ma zapewnioną należytą reprezentację w postaci pozostałych 2 osób wchodzących w skład zarządu, tj. p. Barbary Rudziks i p. Tomasza Kuciela, mających pełną zdolność do podejmowania wszelkich decyzji w imieniu spółki” – poinformowała spółka w komunikacie podpisanym przez cały zarząd.

Decyzja sądu oznacza też paraliż prac rady nadzorczej. Brak możliwości udziału Daniela Dąbrowskiego w pracach rady ogranicza jej skład do czterech osób. Tymczasem według statutu Kredyt Inkaso, rada nadzorcza musi liczyć od pięciu do dziewięciu osób.

„Wobec faktu braku uzasadnienia postanowienia oraz dotychczasowego niedoręczenia spółce pozwu akcjonariusza, spółka nie ma na obecnym etapie możliwości odniesienia się zarówno do argumentacji podnoszonej przez akcjonariusza na poparcie swoich roszczeń, jak i do kwestii dokonanej przez sąd oceny co do uprawdopodobnienia ww. roszczeń akcjonariusza oraz uprawdopodobnienia interesu prawnego akcjonariusza w uzyskaniu zabezpieczenia” – wyjaśniła spółka.

Jak wskazano, Kredyt Inkaso uznaje postanowienie sądu za bezzasadne, między innymi dlatego, że zaskarżona uchwała w sprawie odwołania Macieja Szymańskiego nie została podjęta. Spółka zapowiada wniesienie zażalenia na postanowienie sądu, gdy otrzyma jego uzasadnienie. Z wyjaśnień Kredy Inkaso wynika, że w dalszej kolejności windykator zamierza też przeciwstawiać się roszczeniem akcjonariusza w sposób przewidziany prawem.

Podczas listopadowego ZWZ John Harvey van Kannel złożył sprzeciwy do 19 z 27 uchwał objętych porządkiem obrad, czym przebił nawet Best, który także – po raz kolejny – chciał odwołania prezesa Kredyt Inkaso.

John Harvey van Kannel posiada 1937 akcji Kredyt Inkaso, stanowiących niecałe 0,02 proc. udziału w kapitale Kredyt Inkaso i głosach na walnym zgromadzeniu spółki. Ich rynkowa wartość to około 19 tys. zł.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Kredyt Inkaso. Największa z nich (KRI0423 na 210 mln zł) regularnie wyceniana jest w okolicach 75 proc. nominału. Daje to około 19,3 proc. rentowności brutto (nawet więcej, jeśli uwzględnić konieczność okresowej amortyzacji).

W połowie grudnia windykacyjna spółka złożyła do KNF prospekt dla programu publicznych emisji obligacji o wartości do 150 mln zł.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje