niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Bank Pekao szykuje emisję MREL-owskich obligacji

msd | 27 marca 2024
Jeszcze w tym miesiącu bank chce przeprowadzić wartą do 500 mln zł ofertę senioralnych nieuprzywilejowanych papierów dłużnych.

Bank nie wyklucza, że w razie wysokiego zainteresowania inwestorów ostateczna wartość emisji zostanie podwyższona. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie ustalona w oparciu o proces budowy książki popytu.

Oferta nieuprzywilejowanego długu Banku Pekao adresowana będzie do inwestorów kwalifikowanych z krajowego rynku, a jednostkowy nominał każdej obligacji sięgnie 500 tys. zł.

„Rozważany termin rozpoczęcia procesu emisji obligacji to marzec 2024 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji” – podano w komunikacie.

Swoją ostatnią emisję obligacji SNP na polskim rynku Bank Pekao przeprowadził w lipcu ubiegłego roku, pozyskując wówczas 350 mln zł na trzy lata z opcją przedterminowego wykupu po dwóch latach. Przez pierwsze dwa lata papiery mają stały 7,5-proc. kupon w skali roku, później zaś – w razie braku przedterminowego wykupu – będą oprocentowane na 2,19 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Obok krajowych emisji, w listopadzie ubiegłego roku Bankowi Pekao udało się także uplasować pierwszą emisję zielonych euroobligacji SNP na rynkach zagranicznych.

Na Catalyst notowanych jest osiem serii długu Banku Pekao, w tym siedem serii w złotych. Są wśród nich zarówno papiery podporządkowane, jak i senioralne uprzywilejowane oraz nieuprzywilejowane. Jednostkowe nominały większości z nich sięgają po 500 tys. zł, za wyjątkiem pochodzącej z 2017 r. podporządkowanej serii PEO1027, gdzie wartość ta wynosi 1 tys. zł. Przy 1,52 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M i niewykorzystanej przez bank opcji wcześniejszego wykupu obligacje te wyceniane są przez sprzedającego na 100,6 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje