niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Bank Pocztowy wyszedł z programu naprawczego

msd | 28 marca 2024
Wobec rekordowych zysków, akumulacji kapitału i częściowego odwrócenia negatywnych wycen papierów dłużnych bank zakończył realizację działań naprawczych dotyczących adekwatności kapitałowej.

Bank Pocztowy zamknął program naprawczy i awaryjny plan naprawy, mimo że nie doszło do – pierwotnie zakładanego – dokapitalizowania przez akcjonariuszy, Pocztę Polską i PKO BP. Rekordowe dochodowy odsetkowe wynikające z wysokich stóp procentowych, wsparte także lepszym zarządzaniem ryzykiem, jak i poprawą wycen posiadanych papierów skarbowych, okazały się bowiem w zupełności wystarczające, by sytuacja kapitałowa Pocztowego uległa diametralnej zmianie.

Na koniec ubiegłego roku łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik kapitału Tier 1 banku znajdowały się odpowiednio na poziomie 23,56 proc. oraz 21,73 proc. wobec regulacyjnych wymogów wynoszących 11,55 proc. i 9,55 proc. Wskaźnik dźwigni finansowej wynosił zaś 8,05 proc. wobec minimum ustalonego na 3,0 proc. i przyjętych w planie naprawy za bezpieczne 6,0 proc. 

Zgodnie z przyjętą strategią, w latach 2024-2026 Bank Pocztowy zamierza osiągać ponad 100 mln zł zysku netto rocznie, by na koniec jej horyzontu osiągnąć ponad 1,2 mld zł kapitałów własnych. 

Za pochodzące z 2016 r. i notowane na Catalyst detaliczne podporządkowane obligacje o wartości 50 mln zł Bank Pocztowy płaci WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży. Inwestorzy wyceniają je na 102,91 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst