poniedziałek, 17 grudnia 2018

Newsroom

Chemoservis-Dwory nie wykupił obligacji

msd | 07 marca 2018
Spółka nie spłaciła zapadających we wtorek papierów dłużnych serii A o wartość 3,033 mln zł. Jako przyczynę wskazano na opóźnienie w płatnościach przez kontrahenta.

Razem z wykupem nominału Chemoservis powinien był przekazać także 109 tys. zł odsetek za ostatni okres. Łącznie spółce zabrakło więc 3,142 mln zł i nie do końca wiadomo kiedy kwota ta (plus odsetki za opóźnienie) zostanie uregulowana.

Emitent informuje, że z uwagi na nieprzewidziane opóźnienie w płatnościach kontrahenta, dokona wykupu przedmiotowych obligacji po terminie zapadalności, sukcesywnie ze środków z bieżących przepływów operacyjnych – poinformowano.

Zapadające 6 marca obligacje serii A to pozostałość z emisji o wartości 15 mln zł, której większość spółka wykupiła w kilku transakcjach, z czego największą była ta na 10,5 mln zł polegająca na potrąceniu wierzytelności z tytułu objęcia przez inwestora kolejnej serii. Część emisji Chemoservis musiał także wykupić przymusowo na żądanie obligatariusza z powodu naruszenia warunków emisji.

Na koniec III kwartału ubiegłego roku (ostatnie dostępne sprawozdanie) grupa Chemoservis posiadała 103,8 mln zł krótkoterminowych zobowiązań i tylko 2,3 mln zł gotówki. W IV kwartale 2017 r. Chemoservis sprzedał udziały w jednej ze spółek zależnych, a część wpływów z transakcji trafiła na kolejną spłatę obligacji, ale serii B. Tym samym warta początkowo 27 mln zł emisja po następnym już wykupie zmalała do 15,1 mln zł.

Niewykupione w terminie papiery dłużne serii A notowane były na Catalyst pod kodem CHS0318. Według stanu na 30 czerwca ubiegłego roku ponad 70 proc. emisji znajdowało się w funduszach, głównie dwóch spod jednego szyldu.

Seria B nie jest natomiast notowana na Catalyst.

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje