niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Administrator przejął zabezpieczenie długu Chemoservisu, a spółka zawiadomiła prokuraturę

msd | 09 stycznia 2019
W ramach wykonywania swoich obowiązków administrator zabezpieczeń wymagalnych obligacji serii B przejął jeden z zastawów. Spółka odpowiedziała jednak złożeniem do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pełniąca rolę administratora zabezpieczeń spółka BSWW Trust złożyła do Chemoservisu-Dwory oświadczenie o skorzystaniu z prawa do przejęcia na własność jednego z zabezpieczeń. Chodzi o 5550 udziałów (55,39 proc. udziału w kapitale) Zakładu Energetycznego ZEN. To jedno z zabezpieczeń wyemitowanych w 2016 r. obligacji serii B o wartości 27 mln zł. Ich termin spłaty przypada wprawdzie w marcu tego roku, ale wcześniej dług został postawiony w stan wymagalności przez jedynego obligatariusza, fundusz Distressed Assets FIZ AN. 

Wobec spółki ZE ZEN sąd otworzył postępowanie sanacyjne w październiku ubiegłego roku. Tymczasem Chemoservis zarzuca administratorowi zabezpieczeń, że ten przejął udziały w spółce ZE ZEN „posiadającej majątek ruchomy i nieruchomy o znacznej, wielomilionowej wartości, zatrudniającej ponad stu pracowników, prowadzącej działalność gospodarczą i uzyskującą za 2018 rok obrót handlowy na poziomie 18,1 mln zł oraz zysk brutto na poziomie 3,5 mln zł”. Chemoservis podaje także, że od czasu złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego do końca 2018 r. ZE ZEN miał zmniejszyć zobowiązania o 5,9 mln zł oraz poprawić kapitały własne o co najmniej 6,4 mln zł. 

(…) zarząd emitenta złożył w dniu 8 stycznia 2019 roku do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Wydział II ds. walki z przestępczością gospodarczą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 kk, w zw. z art. 294 kk i 13 kk przez osoby dokonujące wyceny spółki ZE ZEN na rzecz BSWW Trust oraz przez osoby działające w imieniu BSWW Trust, na szkodę spółki emitenta oraz jej akcjonariuszy i wierzycieli. O sprawie poinformowano Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie – poinformował Chemoservis-Dwory w komunikacie bieżącym.

Pierwszy z przytoczonych przez spółkę artykułów kodeksu karnego (art. 286) dotyczyć ma oszustwa.

Spółka złożyła też do prokuratury wniosek o wydanie postanowienia zabezpieczającego przejęcie udziałów spółki ZE ZEN do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wyjaśniającego.  

Ostatnia znana wartość obligacji serii B, uwzględniająca zrealizowane spłaty, to 15,1 mln zł według stan na koniec 2017 r. Później w kwietniu 2018 r. obligatariusz postawił papiery w stan wymagalności, a kilka tygodni później zaspokoił część roszczeń (6,3 mln zł) poprzez przejęcie na własność akcji spółki K-Protos. 

W raporcie za 2017 r. (kolejnych sprawozdań nie opublikowano), który ujrzał światło dzienne w lipcu 2018 r., czyli już po utracie płynności przez Chemoservis, spółka informowała o sporze „o sposób oraz wycenę wartości przejmowanego majątku spółki przez obligatariuszy obligacji serii B stanowiącego zabezpieczenie emisji”.

W maju ubiegłego roku Chemoservis złożył wnioski o ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania sanacyjnego. W czerwcu sąd zabezpieczył majątek Chemoservisu poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Miesiąc później spółka złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez tymczasowego nadzorcę sądowego. Miałoby ono polegać na „dokonaniu rażąco niskiej wyceny majątku spółki”, na czym jej akcjonariusze i wierzyciele – zdaniem zarządu – mieliby zostać pokrzywdzeni kwotą nie mniejszą niż 18 mln zł. O złożonym zawiadomieniu Chemoservis poinformować miał nawet ministra sprawiedliwości 

Obligacje serii B nie są, ani nie były, przedmiotem obrotu na Catalyst. Część wpływów z wartej 27 mln zł trafiła na przedterminowy wykup starszych obligacji serii A. Ich początkowa wartość to z kolei 15 mln zł, ale po przedterminowych wykupach (w tym na żądanie obligatariuszy), spadła do 3,03 mln zł. W marcu 2018 r. Chemoservis papierów serii A jednak nie spłacił w terminie. Później spółka przekazała część zaległych środków w wysokości 0,8 mln zł. Obligacje serii A nie były zabezpieczone. 

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje