poniedziałek, 23 października 2017

Newsroom

Comp zrefinansował obligacyjne zadłużenie

msd | 31 lipca 2017
Zapadające 28 lipca papiery dłużne o wartości 36 mln zł technologiczna spółka zastąpiła nową serią. Tym razem dług zabezpieczono, co wymusiło dołożenia zabezpieczenia także dla starszej emisji.

Za wyemitowane obligacje serii I/2017 Comp zapłaci WIBOR 6M plus 3,8 pkt proc. marży. To tyle co za wykupione papiery CMP0717 i wciąż notowane na Catalyst CMP0620. Tym razem są to jednak obligacje zabezpieczone zastawem na akcjach spółki zależnej Elzab i prawach przysługujących z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. By jednak ustanowienie zabezpieczenia dla nowych papierów było możliwe Comp musiał ustanowić identyczne zabezpieczenie dla starszych papierów serii I/2015 (CMP0620). W przeciwnym razie doszłoby do naruszenia warunków emisji wcześniejszych obligacji.

Nowe papiery mają trzyletni okres spłaty, ale ich warunki przewidują okresową amortyzację, począwszy od lipca przyszłego roku. Miesiąc wcześniej rozpocznie się też amortyzacja wyemitowanych w 2015 r. obligacji CMP0620.

Dołożenie zabezpieczenia oraz skrócenie okresu spłaty o dwa lata względem poprzedniej emisji wiązać można z pogorszeniem wyników Compu, na skutek czego spółka musiała w ubiegłym roku porozumieć się z obligatariuszami serii CMP0717 i CMP0620 w sprawie podniesienia limitu wskaxnika dług netto/EBITDA.

Znajdujące się na Catalyst papiery CMP0620, na skutek ostatnich wzrostów notowań, wyceniane są na 99,99 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Comp S.A.

 • Razem z zyskami Compu rośnie też zadłużenie finansowe

  05 września 2017
  Technologiczna grupa poprawiła zysk operacyjny o 67,5 proc. r/r do 14 mln zł w I półroczu. Rosną też zobowiązania odsetkowe, a razem z nimi wskaźnik dług netto/EBITDA, który – za zgodą obligatariuszy – do końca tego roku może przyjmować podwyższone wartości.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (14.07)

  17 lipca 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji 14 lipca 2017 r. wyniosła 3,27 pkt proc., wobec 3,28 pkt proc. na koniec poprzedniego tygodnia. Ceny obligacji na Catalyst nadal zatem zachowują się stabilnie, zarazem pozostając na wysokich poziomach.
  czytaj więcej
 • Comp przeprowadzi emisję refinansującą

  12 lipca 2017
  Spółka zamierza uplasować warte 36 mln zł obligacje. Pozyskane środki trafią na wykup serii zapadającej 28 lipca, także wartej 36 mln zł.
  czytaj więcej
 • Comp ma nowy program emisji obligacji

  05 czerwca 2017
  Na niespełna dwa miesiące przed wykupem wartych 36 mln zł papierów dłużnych technologiczna spółka ustanowiła program emisji o wartości 100 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje