niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Comp zrefinansował obligacyjne zadłużenie

msd | 31 lipca 2017
Zapadające 28 lipca papiery dłużne o wartości 36 mln zł technologiczna spółka zastąpiła nową serią. Tym razem dług zabezpieczono, co wymusiło dołożenia zabezpieczenia także dla starszej emisji.

Za wyemitowane obligacje serii I/2017 Comp zapłaci WIBOR 6M plus 3,8 pkt proc. marży. To tyle co za wykupione papiery CMP0717 i wciąż notowane na Catalyst CMP0620. Tym razem są to jednak obligacje zabezpieczone zastawem na akcjach spółki zależnej Elzab i prawach przysługujących z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. By jednak ustanowienie zabezpieczenia dla nowych papierów było możliwe Comp musiał ustanowić identyczne zabezpieczenie dla starszych papierów serii I/2015 (CMP0620). W przeciwnym razie doszłoby do naruszenia warunków emisji wcześniejszych obligacji.

Nowe papiery mają trzyletni okres spłaty, ale ich warunki przewidują okresową amortyzację, począwszy od lipca przyszłego roku. Miesiąc wcześniej rozpocznie się też amortyzacja wyemitowanych w 2015 r. obligacji CMP0620.

Dołożenie zabezpieczenia oraz skrócenie okresu spłaty o dwa lata względem poprzedniej emisji wiązać można z pogorszeniem wyników Compu, na skutek czego spółka musiała w ubiegłym roku porozumieć się z obligatariuszami serii CMP0717 i CMP0620 w sprawie podniesienia limitu wskaxnika dług netto/EBITDA.

Znajdujące się na Catalyst papiery CMP0620, na skutek ostatnich wzrostów notowań, wyceniane są na 99,99 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Comp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje