piątek, 15 listopada 2019

Newsroom

Copernicus Capital TFI znów ukarany; obligacje w tle - aktualizacja

msd | 13 marca 2019
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na towarzystwo 250 tys. zł kary za naruszenie ustawy o funduszach podczas likwidacji dwóch FIZ-ów.

Treść uzupełniona o nadesłane do redkacji oświadczenie zarządu Copernicus Capital TFI.

Nałożona przez KNF kara wynika z nieprawidłowości podczas likwidacji funduszy CC12 FIZ oraz CC58 FIZ AN. W toku likwidacji funduszy dojść miało do przeniesienia na ich uczestników aktywów. W drodze zawartej umowy, jak podaje KNF, inwestorzy otrzymali więc obligacje oraz wierzytelności zamiast wypłaty środków pieniężnych.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. (…) Ustawodawca nie dopuszcza możliwości dokonywania uczestnikom funduszu wypłat w postaci papierów wartościowych czy innych praw majątkowych – wyjaśnia Komisja Nadzoru Finansowego.

Stanowisko KNF, o czym przypomniano, potwierdzić miał także Sąd Najwyższy w postanowieniu z 31 stycznia 2018 r.

To dla Copernicusa kolejna już kara związana z obligacjami. W grudniu 2017 r. KNF nałożyła na towarzystwo 700 tys. zł karty, w tym 450 tys. zł w związku z: lokowaniem powyżej 5 proc. aktywów w papiery jednego podmiotu, lokowaniem ponad 20 proc. aktywów w instrumenty jednej grupy kapitałowej czy też nabywaniem ponad 10 proc. wartości nominalnej obligacji wyemitowanych przez jeden podmiot.

Wcześniej Copernicus Capital TFI był karany przez KNF w listopadzie 2016 r. (100 tys. zł), październiku 2013 r. (700 tys. zł), wrześniu 2013 r. (500 tys. zł) oraz sierpniu 2009 r. (60 tys. zł).

Oświadczenie zarządu Copernicus Capital TFI S.A. ws. kary nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego dn. 10.03.2019 r.

Zarząd Copernicus TFI S.A. stoi na stanowisku, że Spółka nie naruszyła art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jedynymi inwestorami w funduszach wskazanych w komunikacie Komisji były podmioty z Grupy Copernicus. Certyfikaty tych funduszy nigdy nie były oferowane do szerszego grona inwestorów i nigdy nie były w posiadaniu podmiotów spoza Grupy Copernicus. Dodatkowo każdy z uczestników funduszy potwierdził w ramach toczącego się postępowania, że dokonana transakcja była w jego interesie i na jego życzenie. Ponadto wspomniana w komunikacie Komisji transakcja była neutralna pod kątem wyników finansowych funduszu, inwestora, TFI oraz innych spółek z Grupy Copernicus.

Zarząd Copernicus Capital TFI S.A. oczekuje na decyzję Komisji wraz z jej kompletnym uzasadnieniem. Już na tym etapie nie zgadza się jednak z nałożoną karą i zakłada, że będzie wnioskował o ponowne rozpatrzenie sprawy. Opisany w komunikacie Komisji przebieg transakcji był zgodny z obowiązującą dotychczas praktyką, polegającą na zaspokojeniu uczestników funduszu przez wydanie uczestnikom składników portfela. Ponadto Zarząd Copernicus TFI S.A. pragnie zwrócić uwagę na fakt, że przytoczone w komunikacie komisji orzeczenie SN nie dotyczy sprawy analogicznej do transakcji przeprowadzonej przez Copernicus Capital TFI S.A. Orzeczenie SN, na które powołuje się Komisja dotyczy zupełnie innego przypadku, gdzie postępowanie zainicjował Rejestr Funduszy Inwestycyjnych, który odmówił wykreślenia funduszu z rejestru, w związku z faktem niekompletnej realizacji obowiązku nałożonego na likwidatora przez art. 249 ust. 1 UFI poprzez brak wypłaty środków pieniężnych uczestnikowi funduszu. W przypadku Copernicus Capital TFI S.A., wspomniane przez Komisję fundusze już dawno zostały wykreślone z RFI. Tym samym Sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa przy realizacji transakcji.

Zarząd Copernicus Capital TFI S.A. wyraża głęboką nadzieję, że sytuacja ta zostanie niebawem wyjaśniona z Komisją Nadzoru Finansowego, co od początku było intencją Spółki. Przed wydaniem komunikatu przez Komisję Copernicus Capital TFI S.A. prowadziła bowiem z Komisją rozmowy na temat toczącego się postępowania administracyjnego.

Więcej wiadomości o Copernicus Securities S.A.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje