poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

KNF nałożyła karę pieniężną na byłą prezes Copernicus Securities

msd | 27 lipca 2022
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Joannę Sikorską 900 tys. zł kary za naruszenia, których kierowany przez nią broker dopuścił się przy oferowaniu obligacji korporacyjnych.

Za działania Copernicusa Securities w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, a także za kierowanie do klientów informacji wprowadzających w błąd Joanna Sikorska otrzymała 400 tys. zł kary pieniężnej. Kolejne 500 tys. zł to zaś kara za współpracę brokera z podmiotami nieposiadającymi uprawnień do świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych, brak ustanowienia polityki przeciwdziałania konfliktom interesów, a także brak zapewnienia koniecznych zasobów do prawidłowego działania komórki do spraw nadzoru zgodności działalności z prawem.

„Copernicus, oferował obligacje korporacyjne spółek, pomimo braku oceny ryzyka czy spółki emitujące obligacje będą w stanie regulować swoje zobowiązania względem obligatariuszy. Copernicus nie miał dokumentacji, która pozwoliłaby na zbadanie kondycji finansowej emitenta. Ponadto spółka oferowała obligacje emitentów, których sytuacja finansowa, organizacyjna, jak również zdolność do realizacji zobowiązań, nie została, w sposób należyty, zweryfikowana przez Copernicus lub została zweryfikowana, ale budziła wątpliwości związane np. z tym, że emitent jest nowopowstałą spółką, z minimalnym kapitałem zakładowym i brakiem środków pieniężnych (emisja obligacji o wartości kilkudziesięciu mln zł miała być pierwszym etapem pozyskiwania finansowa dla tej spółki)” – wyjaśnia KNF.

Jak podano, broker oferował papiery dłużne spółki, w odniesieniu do której Joana Sikorska posiadała raport due dilligence wskazujący na istotne ryzyka, że inwestycja finansowana obligacjami na kwotę ponad 20 mln zł nie zostanie zrealizowana. Ponadto, w odniesieniu do obligacji trzech spółek kierownictwo Copernicusa miało w sposób szczególny motywować pracowników do ich sprzedaży wyższą prowizją oraz uczestnictwem w wyjazdach zagranicznych.

„Materiały promocyjne dotyczące spółek emitujących obligacje na realizację dwóch inwestycji hotelowych nie zawierały żadnych informacji o zagrożeniach związanych z inwestycją w obligacje, z jednoczesnym wskazywaniem szeregu korzyści związanych z tą inwestycją, przez co wprowadzały potencjalnych klientów w błąd. Pomimo, że Joanna Sikorska otrzymała raport dotyczący jednej z inwestycji, wskazujący na szereg ryzyk oraz na to, że inwestycja może nie dojść do skutku, zawartość materiałów promocyjnych tej spółki nie uległa zmianie” – podano także.

Jak przyznaje KNF, Copernicus działał celowo i świadomie w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny oraz niezgodny z najlepiej pojętym interesem klientów, a osobą odpowiedzialną w spółce za te naruszenia była Joanna Sikorska, pełniąca w tym czasie stanowisko prezesa zarządu.

Nałożenie kary na Joannę Sikorską jest między innymi konsekwencją decyzji z maja 2021 r., gdy Komisja cofnęła brokerowi zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i nałożyła na niego 3,5 mln zł kary pieniężnej. Pięć miesięcy później jej wysokość została zmniejszona do 3,15 mln zł. 

Z uwagi na brak możliwości dalszego oferowania instrumentów finansowych, co było głównym źródłem dochodów Copercniusa, broker całkowicie wycofał się z działalności maklerskiej. W listopadzie 2021 r. złożył on wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłoszenie upadłości. Otwarcie tego pierwszego nastąpiło 26 maja tego roku, tym samym wstrzymując rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Więcej wiadomości o Copernicus Securities S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo