poniedziałek, 16 grudnia 2019

Newsroom

EuroRating utrzymał ocenę Idea Banku

materiał prasowy EuroRating | 24 stycznia 2019
Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Idea Bank S.A. Rating został potwierdzony na dotychczasowym poziomie 'B+'. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Przeprowadzona weryfikacja ratingu kredytowego nadanego bankowi Idea Bank S.A. (Idea Bank) związana jest z ogłoszeniem przez bank uzgodnienia i podpisania planu połączenia z Getin Noble Bankiem S.A. (GNB) (posiadającym rating agencji ratingowej EuroRating na poziomie 'B-'). Plan ten zakłada przeniesienie całego majątku GNB (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji dla akcjonariuszy GNB.

EuroRating szacuje, że bank po połączeniu będzie charakteryzował się nieco niższym udziałem kapitału własnego w sumie pasywów (wyższym poziomem lewarowania finansowego) niż ma to miejsce obecnie w przypadku Idea Banku. Jednocześnie, ze względu na fakt, że Idea Bank, po dokonanych w II kwartale 2018 r. wysokich odpisach na wartość aktywów, ma obecnie niższe niż GNB regulacyjne współczynniki wypłacalności, agencja szacuje, że wskaźniki te dla banku po połączeniu będą nieco wyższe w stosunku do obecnych poziomów Idea Banku. 

W ocenie agencji bank po fuzji nadal będzie jednak zbyt słabo skapitalizowany i prawdopodobnie nie będzie spełniał minimalnych wymogów kapitałowych określonych przez nadzór finansowy. W dłuższej perspektywie konieczne będzie zatem dalsze wzmocnienie kapitałowe banku. 

W tym kontekście jako potencjalny pozytywny czynnik agencja bierze pod uwagę ogłoszone przez Idea Bank i GNB poszukiwanie nowego inwestora finansowego, który miałby wziąć udział w podwyższeniu kapitału banku po połączeniu. Ewentualne istotne wzmocnienie pozycji kapitałowej banku wpłynęłoby na poprawę jego wiarygodności finansowej. Ponieważ jednak na razie trudno jest oszacować prawdopodobieństwo i skalę dokapitalizowania banku przez potencjalnego nowego inwestora, EuroRating nie uwzględnia jeszcze tego czynnika w ocenie ratingowej Idea Banku.

EuroRating ocenia, że pomimo iż ogólny koszt finansowania banku po połączeniu może się nieco obniżyć w stosunku do obecnego kosztu ponoszonego przez Idea Bank (ponieważ w GNB jest on niższy), nadal będzie on wyższy niż średnia dla sektora, m.in. z uwagi na fakt, że GNB i Idea Bank mają znacznie niższy niż w przypadku innych banków komercyjnych udział nieoprocentowanych środków na rachunkach bieżących w łącznych depozytach.

EuroRating wskazuje, że pomimo iż po połączeniu powstanie bank uniwersalny, obsługujący szeroki zakres klientów oraz posiadający bardziej zdywersyfikowany portfel kredytów, jego jakość 

i rentowność w stosunku do obecnego stanu w Idea Banku będzie niższa. GNB posiada bowiem bardzo duży portfel niskorentownych kredytów hipotecznych (w tym denominowanych w walutach obcych), a ponadto bank ten ma jeden z najwyższych wśród banków komercyjnych udział kredytów zagrożonych (NPL). Dla banku po połączeniu wskaźnik udziału NPL będzie zatem wyższy w stosunku do obecnego poziomu dla Idea Banku oraz będzie nadal znacznie wyższy niż średnia dla całego sektora bankowego, co pozostanie jedną ze słabych stron banku.

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Idea Banku związane jest również z negatywnym wpływem na sytuację banku wybuchu w listopadzie ubiegłego roku tzw. "afery KNF", która skutkowała nerwową reakcją części klientów i przyczyniła się do odpływu depozytów. EuroRating zwraca także uwagę na fakt, że w związku z zaangażowaniem Idea Banku w poprzednich latach 

w pośrednictwo w oferowaniu obligacji znajdującej się obecnie w stanie niewypłacalności spółki windykacyjnej GetBack S.A., wobec banku prowadzone są nadal postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku udowodnienia występowania poważnych naruszeń przez Idea Bank przepisów, oba urzędy mogłyby nałożyć na bank kary finansowe, co obciążyłoby jego wyniki i kapitały.

Agencja ocenia, że negatywny wpływ powyższych wydarzeń na postrzeganie banku na rynku kapitałowym może utrzymywać się przez dłuższy czas, co będzie utrudniać bankowi po połączeniu pozyskiwanie kapitału na rynku – w tym na refinansowanie zapadających w najbliższych latach kolejnych serii obligacji (głównie podporządkowanych) wyemitowanych przez GNB. 

Przy ocenie ryzyka kredytowego Idea Banku w kontekście planowanego połączenia z Getin Noble Bankiem EuroRating do czynników pozytywnych zalicza natomiast fakt, że fuzja ta pozwoli na uzyskanie korzyści związanych z większą skalą działalności banku, a także na wypracowanie istotnych efektów synergii – w tym głównie związanych z możliwością redukcji kosztów operacyjnych. Po poniesieniu przez bank początkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem fuzji, w perspektywie średnioterminowej wpłynąć to powinno na poprawę wypracowywanych znormalizowanych wyników finansowych.

Negatywna perspektywa ratingu

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Idea Banku uwzględnia istotne czynniki ryzyka, które w ocenie agencji mogą w perspektywie średnioterminowej wpływać na wzrost poziomu ryzyka kredytowego banku.

EuroRating zalicza do nich m.in.: spodziewane pogorszenie części wskaźników finansowych banku po połączeniu z Getin Noble Bankiem; ryzyko nałożenia na bank wysokich kar finansowych przez UOKiK i/lub przez KNF; a także ewentualną ostateczną wypłatę klientom odszkodowań z tytułu sprzedaży obligacji spółki GetBack S.A. w wartości wyższej niż utworzone dotychczas rezerwy.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy 
jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na aktualny poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać: dalszy spadek wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności; ewentualne dalsze pogorszenie znormalizowanych wyników finansowych z działalności operacyjnej; znaczący wzrost udziału kredytów nieregularnych w łącznym portfelu kredytów; ewentualna dalsza utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej; a także (w kontekście spodziewanego połączenia Idea Banku z GNB) uchwalenie ustawy o pomocy hipotecznym kredytobiorcom walutowym w wersji obciążającej banki wysokimi kosztami.

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: pozyskanie dla banku nowego inwestora, który wziąłby udział w podwyższeniu kapitału akcyjnego banku, skutkującym istotnym wzrostem udziału kapitału własnego w pasywach, a także wzrostem regulacyjnych współczynników kapitałowych do poziomów powyżej wymaganych przez nadzór finansowy; trwała poprawa rentowności działalności operacyjnej; spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem; a także wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

 • Idea Bank spłacił obligacje

  20 listopada 2019
  Bank wykupił wygasające w środę podporządkowane papiery serii E na 12,92 mln zł, wynika z informacji przekazanych przez czytelnika Obligacje.pl, potwierdzonych także w banku.
  czytaj więcej
 • Idea Bank coraz mniejszy, ale niezmiennie bez kapitału

  19 listopada 2019
  Pomimo obniżenia wartości aktywów ważonych ryzykiem, grupie Idea Banku wciąż brakuje ponad 1 mld zł kapitału. W coraz mniejszym portfelu kredytowym udział kredytów zagrożonych przekroczył jedną piątą. Co ciekawe, bank istotnie zredukował zaangażowanie w płynne instrumenty dłużne.
  czytaj więcej
 • Potencjalny inwestor Idea Banku zrezygnował

  29 października 2019
  Po przeprowadzeniu badania due diligence fundusz private equity zdecydował, że nie kupi akcji znajdującego się w ogromnych kłopotach Idea Banku.
  czytaj więcej
 • Idea Bank pokazał pierwsze efekty autosanacji

  17 września 2019
  Bankowa grupa miała symboliczny zysk w II kwartale, a jej płynność pozostawała pod kontrolą. Krytyczna sytuacja kapitałowa przynajmniej przestała się pogarszać, choć dziura kapitałowa to wciąż około 1,2 mld zł. Idea Bank nie ustaje więc w poszukiwaniu inwestora.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje