czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku

msd | 31 grudnia 2020
Ze względu na złą sytuację kapitałową i brak perspektyw jej poprawy Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao, a jego podporządkowane obligacje o wartości 56 mln zł ulegną umorzeniu.

Według Bankowego Funduszu Gwarancyjnego spełnione zostały trzy przesłanki do wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Idea Banku – był on zagrożony upadłością, brakowało przesłanek wskazujących na usunięcia zagrożenia upadłością, a wreszcie działania BFG były „konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych”

Wszczęcie procedury resolution wobec banku poprzedzać miało oszacowanie wartości jego aktywów i pasywów. Według wyceny PwC, aktywa Idea Banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. Tak wycenione kapitały własne ustalono na minus 482,8 mln zł.

„Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane zostaną umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone” – poinformował BFG.

Idea Bankowi zostały już „tylko” dwie serie podporządkowanego długu o łącznej wartości 56 mln zł, które zostaną umorzone. Wcześniej w tym roku bank spłacił 15 serii podporządkowanych obligacji na ponad 306 mln zł.

Z dniem 3 stycznia Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao, do którego przeniesione zostaną depozyty i kredyty.

„BFG udzieli z dniem przejęcia bankowi przejmującemu gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami” – podał Fundusz.

Do Banku Pekao nie zostaną natomiast przeniesione roszczenia klientów związane z dystrybucją obligacji GetBacku oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy Lartiq (d. Trigon).

BFG zastrzegł, że jego działanie prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: KNF, MF i NBP.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium