piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Fast Finance złoży wniosek o postępowanie układowe

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 28 listopada 2018
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy spółka a jej obligatariuszami złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż w najbliższy piątek.

Windykator zawarł z Distressed Assets Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych oraz osobą fizyczną i trzema kontrolowanymi przez nią spółkami umowę, której celem jest „pomyślne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zobowiązań”. Przedmiotem umowy ma być między innymi ustalenie zasad podziału odzysków z wierzytelności będących zabezpieczeniem obligacji.

W zawartej umowie Fast Finance zobowiązało się złożyć wniosek o otwarcie postępowania układowego „o treści zaakceptowanej przez wierzycieli”. Spółka ma na to czas do 30 listopada włącznie. Ponadto spółka zobowiązała się, że we wniosku o otwarcie postępowania układowego wskaże doradcę restrukturyzacyjnego określonego w umowie oraz złoży wnioski o zawieszenie egzekucji i uchylenie zajęć majątku.

W ramach przedmiotowej umowy określono również sposób kontynuacji zarządzania przez emitenta procesami windykacji wierzytelności obciążonych na rzecz wierzycieli. Tym samym umowa określa proces dochodzenia wierzytelności obciążonych oraz wykorzystywanie i przepływ pomiędzy emitentem i wierzycielami odzysków z przedmiotowych wierzytelności obciążonych – poinformowało Fast Finance.

Będący stroną umowy wierzyciele są właścicielami obligacji serii L, P, R, S i T. Ich łączna wartość wraz z należnymi odsetkami to 17,8 mln zł. Co ciekawe, o obligacjach serii S oraz T Fast Finance do tej pory nie informowało, ani w raportach bieżących, ani w sprawozdaniach finansowych.

W osobnym komunikacie Fast Finance poinformowało natomiast o szacowanych przepływach z wierzytelności będących zabezpieczeń jeszcze innych obligacji – notowanej na Catalyst serii M (FFI0121). To z kolei wart 4,66 mln zł dług, któremu w październiku przypadał termin okresowej amortyzacji. Z obowiązku częściowej spłaty należności głównej spółka się jednak nie wywiązała w związku z czym napływają do niej wezwania do przymusowego wykupu.

Szacunki spółki mają wskazywać, że oczekiwane przepływy z wierzytelności będących zabezpieczeniem obligacji serii M przekroczą ich nominalną wartość przez sześć i pół roku.

Niezależnie od przygotowanych projekcji do spółki wpłynąć miało też pismo od administratora zastawu obligacji serii M, w którym wzywa emitenta do przedstawienia aktualnej wyceny przedmiotu zastawu, udzielenia informacji o projekcji spłat oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc z przedmiotu zastawu.

Administrator zastawu poinformował, że w przypadku nieprzekazania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w terminie do dnia 30.11.2018 r. podejmie on działania w celu zaspokojenia wymagalnych roszczeń obligatariuszy na drodze sądowego postępowania egzekucyjnego – podało Fast Finance.

Obligacje serii M to jedyna notowana na Catalyst długu Fast Finance. Obrót papierami pozostaje jednak zawieszony. Ostatnia ich wycena na poziomie 27,9 proc. nominału pochodzi sprzed dwóch miesięcy.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje