piątek, 03 lipca 2020

Newsroom

Fundusz Copernicus Płynnościowy Plus do likwidacji

ben | 20 stycznia 2016
Z obligacji notowanych na Catalyst, poza będącym w upadłości SK Bankiem z Wołomina, w portfelu funduszu wg ostatnich dostępnych informacji były jeszcze papiery trzech innych firm.

Copernicus Capital TFI 13 stycznia poinformowało o otwarciu likwidacji subfunduszu Copernicus Płynnościowych Plus, wydzielonego w ramach Copernicus FIO. Przesłanką do otwarcia tego procesu był spadek wartości aktywów netto funduszu poniżej 39 mln zł, co przewiduje statut funduszu. Likwidacja ma się zakończyć w sierpniu tego roku. Wysokość wypłat dla uczestników zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa, w oparciu o wartość środków pieniężnych uzyskanych za zbycia aktywów Subfunduszu oraz ściągnięcia należności subfunduszu pozostałych po zaspokojeniu innych wierzycieli.

Jak podano w komunikacie zamieszczonym na stronie Copernicus Capital TFI, „Mając na uwadze strukturę aktywów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu, tj. w większości niepubliczne obligacje spółek prawa handlowego, Towarzystwo określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla uczestnika Subfunduszu po zakończeniu czynności likwidacyjnych. Szacuje się, że nastąpi to do dnia 27 czerwca 2016 r.”.

Inwestorzy, którzy jeszcze posiadają jednostki tego funduszu, musza więc nastawić się na przynajmniej pięciomiesięczny czas oczekiwania na zwrot pieniędzy. Ile ostatecznie otrzymają, nie wiadomo, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że będą to kwoty niższe od tego, co wynikałoby z ostatnich wycen jednostek uczestnictwa.

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje