poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

GetBack żonglował pakietami wierzytelności dla poprawy wyniku

msd | 29 maja 2018
Windykator sprzedawał swoje portfele wierzytelności poza grupę kapitałową, by je odkupić w kolejnych okresach. Zamiast strat z wyceny bilansowej wykazywał zyski ze sprzedaży – wynika z ustaleń Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF skierowała do Prokuratury Regionalnej w Warszawie uzupełnienia do wcześniejszych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotyczą one między innymi podawania nieprawdziwych danych w prospekcie emisyjnym lub innych dokumentach w związku z zakupem spółki EGB Investments oraz celowymi działaniami prowadzącymi do podania w skonsolidowanym raporcie za I połowę 2017 r. nierzetelnych danych. Czyny te, zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, zagrożone są grzywną do 5 mln zł albo karze pozbawienia wolności do sześciu miesięcy, albo obu karom łącznie.

Komisja, jak podaje, miała też przekazać prokuraturze więcej uzupełnień, których jednak nie może obecnie ujawnić. 

Ze zgromadzonej przez KNF dokumentacji wynika, że osoby z kierownictwa GetBacku przeprowadzały operacje, które prowadziły do uniknięcia przeprowadzenia wyceny części posiadanych pakietów, skutkiem czego było uniknięcie wykazania spadku ich wartości oraz wyników spółki i całej grupy kapitałowej w 2017 r. 

(…) Emitent przeprowadzał, przed końcem poszczególnych okresów sprawozdawczych operacje sprzedaży, których przedmiotem były portfele wierzytelności należące do jego grupy kapitałowej, z podmiotami nie wchodzącymi w skład grupy kapitałowej GetBack SA. Miało to na celu  rozpoznanie w rachunku zysków i strat sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej zysków z przeprowadzonych operacji sprzedaży, w miejsce strat które wynikłyby z wyceny bilansowej sprzedawanych portfeli wierzytelności. Następnie, przed końcem innego okresu sprawozdawczego sprzedane portfele, ze zmienionymi danymi identyfikacyjnymi były odkupywane zwrotnie przez podmioty z grupy kapitałowej Emitenta. Portfele te, jako nowo nabyte, wyceniane były według wartości wynikającej z ceny zakupu. Operacja taka pozwalała ponownie uniknąć wynikającej z przepisów o rachunkowości wyceny bilansowej tych portfeli, opartej na prognozach emitenta w zakresie odzysków z poszczególnych wierzytelności – wyjaśnia KNF.

Z ustaleń nadzorcy wynika również, że zawarta w sierpniu 2017 r. transakcja nabycia 100 proc. akcji EGB Investments za cenę 209 mln zł "nie przyniesie spółce przyszłych korzyści ekonomicznych". Zdaniem Komisji niezbędny będzie odpis aktualizujący do wartości frimy ujętej w skonsolidownaych aktywach. 

Ponadto, KNF wszczęła także także postepowanie administracyjne w sprawie nałożenia na GetBack kary w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych w zakresie nieprawidłowości w wywiązywaniu się w 2018 roku z obligacyjnych zobowiązań. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje