sobota, 23 marca 2019

Newsroom

Idea Bank z niższym ratingiem

materiał prasowy EuroRating, ben | 23 sierpnia 2018
Agencja EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany bankowi Idea Bankowi o jeden stopień, z BB do BB-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Przeprowadzona aktualizacja i obniżenie ratingu kredytowego Idea Banku związana jest z opublikowaniem przez bank informacji o utworzeniu wysokich rezerw i odpisów aktualizujących, które obciążą wyniki finansowe za II kwartał br.

EuroRating bierze pod uwagę fakt, że wysoka strata, jaką Idea Bank wykaże w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2018 roku, znacząco obniży wartość kapitałów własnych banku, co negatywnie wpłynie także na poziom regulacyjnych współczynników kapitałowych. W efekcie Idea Bank nie będzie spełniał minimalnych wymogów kapitałowych określonych przez nadzór finansowy.

Agencja bierze jednak pod uwagę fakt, że niedobory (w szczególności na poziomie jednostkowym) nie będą wysokie i planowane przez bank działania zaradcze powinny pozwolić na osiągnięcie przez współczynniki kapitałowe wymaganych poziomów w ciągu kilku kwartałów.

EuroRating zakłada ponadto, że (pomimo pogorszenia w ostatnim czasie sytuacji w tym zakresie) Idea Bank zdoła utrzymać dodatnią rentowność na podstawowej działalności (po korekcie o wpływ zdarzeń jednorazowych), co pozwoli na stopniowe zwiększanie wartości kapitału własnego i ponowny wzrost jego udziału w sumie pasywów.

Negatywna perspektywa ratingu

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Idea Banku uwzględnia istotne czynniki ryzyka, które w ocenie agencji mogą w perspektywie średnioterminowej wpłynąć na dalszy wzrost poziomu ryzyka kredytowego banku.

EuroRating zalicza do nich m.in.:

 • ewentualną ostateczną wypłatę klientom odszkodowań z tytułu sprzedaży obligacji spółki GetBack w wartości wyższej niż utworzone obecnie rezerwy;
 • ryzyko reputacyjne dla działalności operacyjnej związane z zaangażowaniem przez Idea Bank w sprzedaż tych obligacji;
 • ryzyko dalszego pogorszenia znormalizowanych wyników finansowych;
 • a także rozważane połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem (który posiada duży portfel walutowych kredytów hipotecznych, charakteryzuje się gorszym wyposażeniem w kapitał i od dłuższego czasu ma problemy z osiągnięciem dodatniej rentowności).

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji EuroRating, prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w kolejnych 12 miesiącach jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać:

 • podjęcie ostatecznej decyzji o połączeniu z Getin Noble Bankiem;
 • ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych znormalizowanych wyników z działalności operacyjnej;
 • dalszy spadek wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności;
 • wzrost udziału kredytów nieregularnych w łącznym portfelu kredytów;
 • a także ewentualna utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej.

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej:

 • wzrost wartości wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności;
 • poprawa jakości portfela kredytów;
 • większe pokrycie rezerwami kredytów z utratą wartości;
 • wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań oraz zmniejszenie luki terminowej/płynnościowej między depozytami a kredytami;
 • a także zwiększenie dywersyfikacji działalności grupy.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje