wtorek, 26 października 2021

Newsroom

KNF nałożyła na GetBack 1 mln zł kary

msd | 02 kwietnia 2021
Wydana po trzech latach od wybuchu afery kolejna już kara dla windykatora dotyczy nienależytego wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym nieinformowania o emisjach obligacji z opcją put i wysokim oprocentowaniem, czy opóźnieniach w regulowaniu obligacyjnych zobowiązań.

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła 16-krotne naruszenie GetBacku w zakresie informacji przekazywanych na temat nowo emitowanych obligacji. Jak wskazano, w komunikatach o pozyskanym finansowaniu spółka nie informowała o emisjach długu z opcją przedterminowego wykupu na żądanie obligatariuszy (opcja put), a także nie przekazywała informacji o oprocentowaniu znacząco przewyższającym to, które zwyczajowo oferowała inwestorom.

„W okresie naruszeń spółka wyemitowała obligacje prywatne z opcją PUT o łącznej wartości 857,6 mln zł na wyemitowanych w tym okresie ogółem obligacji prywatnych o wartości ok. 1,5 mld zł. W tym okresie spółka wyemitowała również obligacje w trybie ofert publicznych w wysokości 256 mln zł” – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Zdaniem KNF, w wyniku naruszeń inwestorzy nie posiadali rzetelnych informacji o poziomie i strukturze zobowiązań GetBacku z tytułu obligacji. To zaś uniemożliwiło ocenę potencjalnych płynnościowych problemów windykatora.

Z ustaleń nadzorcy wynika również, że spółka nie poinformowała o braku realizacji zawartej w 2018 r. umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, co spowodowało utratę 6,1 mln euro złożonego depozytu. 

„Informacje te wskazywały na problemy finansowe spółki i brak środków finansowych na realizację umowy, a tym samym pogłębiające się problemy z płynnością spółki. Po powstaniu informacji poufnej spółka w dalszym ciągu emitowała obligacje prywatne na łączną kwotę ok. 354 mln zł. Nie przekazując informacji poufnej, spółka pozbawiła inwestorów informacji wskazujących na jej problemy płynnościowe” – wyjaśniła KNF.

W końcu, GetBack miał też nie poinformować o 120 przypadkach opóźnień w wykupie obligacji, braku wykupu lub braku zapłaty odsetek. Wszystko to miało nastąpić w krótkim okresie między 14 marca a 30 kwietnia 2018 r. Tymczasem po 14 marca windykator miał uplasować jeszcze 110 mln zł długu w ofertach prywatnych.

„Gdyby spółka przekazywała informacje do publicznej wiadomości, uczestnicy rynku mogliby ocenić ich negatywny wpływ na wartość instrumentów finansowych spółki. Informacje takie jednoznacznie wskazywałyby na pogłębiające się problemy z płynnością spółki oraz ryzyko jej utraty (…)” – podano także.

Za stwierdzone naruszenia KNF nałożyła na GetBack 1 mln zł kary. Jej maksymalny wymiar wynosił natomiast 10,4 mln zł. Z wyjaśnień nadzorcy wynika, że ustalając wysokość kary dla spółki – ponownie – wziął pod uwagę jej sytuację finansową oraz fakt zawarcia układu z wierzycielami.

Decyzja KNF nie jest ostateczna. GetBack może jeszcze złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wnieść skargę do WSA w Warszawie.

Komisja przypomniała, że w przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych przez emitenta w grę wchodzić może także kara dla członków organów spółki, którzy sprawowali swoje funkcje w okresie naruszeń – do 4,15 mln zł dla członków zarządu oraz do 100 tys. zł dla członków rady. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo