wtorek, 24 maja 2022

Newsroom

NIK doniosła do prokuratury na pracowników UKNF ws. GetBacku

msd | 22 października 2021
Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Zawiadomienie NIK złożone do Prokuratury Regionalnej w Warszawie ma być pokłosiem przeprowadzonej w UKNF kontroli, której wyniki zostały opublikowane jeszcze na początku 2020 r. 

„Ustalenia poczynione w wyniku kontroli dały podstawy do stwierdzenia istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Mowa o odpowiedzialności z art. 231 § 2 k.k., w kontekście nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz rynkiem bankowym” – poinformowała Najwyższa Izba Kontroli w czwartek po południu.

Wskazany przez Izbę artykuł 231 kodeksu karnego mówi o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Jego drugi paragraf stanowi natomiast, że jeżeli funkcjonariusz ten przekracza uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków, działając na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, kierując się przy tym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat.

Na początku 2020 r. NIK opublikowała raport z przeprowadzonej w latach 2018-2019 kontroli nad działalnością organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack, podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących. Raport zatytułowany „Bez ochrony państwa” był szczególnie krytyczny właśnie wobec UKNF.

„Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie, że KNF i jej Urząd na odpowiednio wczesnym etapie nie wykryły nieprawidłowości w działalności GetBack S.A. oraz w procesie oferowania i sprzedaży papierów wartościowych. Wskutek tego organ nadzoru nie zrealizował swojego ustawowego celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego bezpieczeństwa oraz ochrony jego uczestników. Zdaniem NIK, było to spowodowane ograniczoną skalą działań UKNF w ramach posiadanych uprawnień” – pisała Izba w wystąpieniu pokontrolnym ze stycznia 2020 r.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo