wtorek, 19 listopada 2019

Newsroom

Niższa płynność gotówkowa Capital Parku

msd | 08 listopada 2019
Pokrycie krótkoterminowych zobowiązań posiadanymi przez dewelopera środkami pieniężnymi spadło do poziomu najniższego od co najmniej pięciu lat. Wiele może się zmienić, jeśli dojdzie do sprzedaży kluczowych aktywów, nad czym obecnie Capital Park pracuje.

W minionym kwartale grupa Capital Parku wypracowała 16 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, ale poniesione w tym czasie wydatki inwestycyjne netto sięgnęły ponad 43 mln zł. Po doliczeniu zapłaconych odsetek, ale i dodatkowych wpływów z kredytu, saldo środków pieniężnych Capital Parku spadło w III kwartale o 12,9 mln zł do 102,6 mln zł. To wartość podobna, jak sześć miesięcy wcześniej (101,7 mln zł), ale z uwagi na wzrost krótkoterminowych zobowiązań, wskaźnik płynności natychmiastowej zanotował spadek. 

Posiadana na koniec września gotówka pokrywała 61 proc. krótkoterminowych zobowiązań (i to tylko, jeśli do środków pieniężnych wciąż wliczać 33,4 mln zł tych o ograniczonej możliwości dysponowania). Kwartał i dwa kwartały wcześniej było to odpowiednio 70 proc oraz 111 proc. Dość powiedzieć, że tak niskim wskaźnikiem płynności gotówkowej Capital Park nie legitymował się od co najmniej pięciu lat.

O niższym pokryciu krótkoterminowych zobowiązań gotówką decydowała nawet nie ta ostatnia, ale przede wszystkim obligacje wygasające w 2020 r. Na razie sprawa dotyczy zapadających w marcu i kwietniu papierów o łącznej wartości 23,4 mln euro, ale w kolejnym sprawozdaniu do krótkoterminowego długu dojdą też wygasające w grudniu 2020 r. papiery na 15,1 mln euro.

W krótkoterminowej części bilansu warto odnotować jeszcze jedną rzecz. Gwałtowny wzrost majątku obrotowego w związku z przeksięgowaniem do niego kluczowych aktywów, które Capital Park planuje sprzedać. Na 1,62 mld zł aktywów obrotowych przypadało więc we wrześniu aż 1,48 mld zł aktywów dostępnych do sprzedaży. To kompleks biurowy Eurocentrum, a także Royal Wilanów i Eurocentrum Hotel i Rezydencje. Projekty te obciążone są kredytami na 0,77 mld zł, co przy obecnej wartości księgowej pozwalałoby deweloperowi uwolnić około 0,7 mld zł gotówki ze sprzedaży.

We wrześniu i październiku Capital Park zawarł listy intencyjne w sprawie sprzedaży projektów Eurocentrum i Royal Wilanów. Finalizacja transakcji w kolejnych miesiącach z pewnością pozwoliłaby grupie rozwiązać kwestię spłaty krótkoterminowego zadłużenia, a także zapewniłaby dalsze finansowanie dla Fabryki Norblina, flagowego projektu realizowanego przez Capital Park. 

Na razie Fabryka Norblina wyceniana jest w księgach dewelopera na 572,2 mln zł, ale deweloper ma jeszcze ponad drugie tyle nakładów do poniesienia (596,1 mln zł).

Warto dodać, że przeniesieniu w bilansie nieruchomości inwestycyjnych do krótkoterminowych aktywów na sprzedaż nie towarzyszyła analogiczna operacja w stosunku do zobowiązań ciążących na sprzedawanych projektach.

Jak się dowiadujemy ze sprawozdania, Capital Park co prawda nie planuje wypłaty dywidendy w najbliższym czasie, ale mogłoby się to zmienić w przypadku sprzedaży kluczowych aktywów.

Na koniec września deweloperska grupa miała 1,15 mld zł długu netto wobec niecałych 1,08 mld zł w czerwcu. Lecz wzrost ten częściowo wynikał też ze zmian kursowych (większość zadłużenia CP jest w euro). Tak czy inaczej, relacja długu netto do kapitałów własnych dewelopera wzrosło z 1,02x w czerwcu do 1,07x na koniec września, co i tak było wartością delikatnie poniżej średniej z poprzednich ośmiu kwartałów (1,10x). Dla pełnego obrazu warto też przypomnieć o tegorocznym wzroście zadłużenia w wyniku wprowadzenia standardu MSSF 16 i zarazem spadku kapitałów własnych na skutek dekonsolidacji dwóch FIZ-ów.

Po trzech kwartałach tego roku skonsolidowane przychody Capital Parku z wynajmu wynosiły 95,9 mln zł wobec 106,9 mln zł rok wcześniej, ale wtedy jeszcze deweloper konsolidował metodą pełną dwa FIZ-y (generowały 21,5 mln zł przychodów).

Zysk dewelopera z działalności operacyjnej to zaś 198,3 mln zł po trzech kwartałach tego roku wobec 135,7 mln zł rok wcześniej. Wpływ na to miały dwukrotnie wyższe zyski z aktualizacji wyceny nieruchomości (134,9 mln zł wobec 67 mln zł), wynikające nie tylko z kontynuacji prac na realizowanych projektach, ale też z osłabienia złotego (w okresie grudzień-wrzesień). 

Ostatecznie Capital Park wykazywał 90 mln zł skonsolidowanego zysku netto (63,2 mln zł przed rokiem), z czego 9,4 mln zł przypadało na sam III kwartał.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Capital Parku, ale pod trzema tickerami, ponieważ wygasające w kwietniu papiery CAP0420 na 21,4 mln euro, to w istocie dwie zasymilowane ze sobą emisje. Obligacjami tymi nie handlowano od ponad siedmiu miesięcy. Dwiema pozostałymi seriami do transakcji też dochodzi tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje