niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Obligacje GetBack – sytuacja rynkowa

Emil Szweda, Obligacje.pl | 13 marca 2018
Od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji średnia rentowność obligacji GetBack wzrosła z 5,64 proc. do 7,28 proc. w dwóch przypadkach osiągając ponad 10 proc. proc.

Z każdym kolejnym dniem od ogłoszenia planów emisji średnia rentowność poszczególnych serii i średnia rentowność wszystkich notowanych obligacji GetBack zdawała się wspinać, czemu towarzyszyły spore obroty. W przypadku samych emisji publicznych wyniosły do tej pory (do 12 marca włącznie) blisko 4,5 mln zł (licząc według nominału obligacji) wobec 4,2 mln zł w całym lutym. W kilkumiesięcznej historii obecności publicznych emisji GetBacku na Catalyst wartość obrotów w całym miesiącu tylko raz były wyższe (5,8 mln zł odnotowano w listopadzie). Uwzględniając transakcje sesyjne na emisjach prywatnych i publicznych wartość obrotów wyniosła do 12 marca 7,4 mln zł wobec 10,7 mln zł w lutym i 7,9 mln zł średniej z ostatnich 12 miesięcy (do końca lutego).

Rentowność brutto obligacji GetBack

Źródło: Obligacje.pl.

Co nie bez znaczenia, dotyczy to także serii GBK0520 – jedynej emisji publicznej, którą zaadresowano zarówno do inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Ci ostatni objęli obligacje warte blisko 80 mln zł. Okazuje się jednak, że posiadanie inwestorów instytucjonalnych nie jest przewagą – z czterech emisji publicznych, to seria GBK0520 osiąga obecnie najwyższą rentowność (9 proc.), mimo że to ona ma najbliższy termin wykupu. Przecena ta potwierdzona jest obrotami, które od 1 do 12 marca przekroczyły 3,5 mln zł – najwięcej w jedenastomiesięcznej historii tej serii na Catalyst.

Emisja akcji bije w obligacje

Za bezpośrednią przyczynę wzrostu rentowności obligacji GetBack na Catalyst można uznać komunikat z 2 marca, w którym GetBack zapowiedział zamiar przeprowadzenia znaczących emisji akcji (do 70 mln nowych akcji względem 100 mln istniejących), co mogło wydawać się korzystnym dla obligatariuszy scenariuszem wydarzeń. W wyniku emisji GetBack miałby zostać zasilony kwotą ok. 1 mld zł (według wypowiedzi prasowych Konrada Kąkolewskiego, prezesa spółki), z czego połowa miałaby zostać spożytkowana na redukcję zobowiązań finansowych, co z kolei miałoby przełożyć się na uzyskanie dodatkowych oszczędności rzędu 70 mln zł rocznie (źródło: wywiad Konrada Kąkolewskiego, prezesa GetBack dla Parkiet.tv z 6 marca).

Teoretycznie są to zapowiedzi korzystne dla posiadaczy obligacji GetBack – nowy kapitał, zwłaszcza w zapowiadanej skali, oznaczałby znaczące zmniejszenie wskaźników zadłużenia i przesunięcie ciężaru finansowania z obligatariuszy na akcjonariuszy, a docelowo także przemodelowanie struktury zadłużenia na tańsze i długoterminowe. Dlaczego więc obligacje spadają?

Początkowo można było wiązać ten fakt z przeceną akcji GetBack na giełdzie, gdzie kurs spadł o 20 proc. w dniu ogłoszenia planów przeprowadzenia emisji i o 9 proc. na kolejnej sesji. Przecena trwa zresztą do tej pory – siedem ostatnich sesji zakończyło się wyżej niż rozpoczęło, próby odbicia notowań były dotąd nieskuteczne. Ponieważ w przeszłości zdarzało się już, że fala wyprzedaży akcji poprzedzała poważne kłopoty emitentów obligacji, część obligatariuszy GetBacku mogła udać się do wyjścia ewakuacyjnego. Jednak z uwagi na pierwotną przyczynę przeceny akcji – rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy, ale przez zasilenie spółki nowym kapitałem – można było liczyć na szybkie uspokojenie sytuacji. Dotąd tak się nie stało, co można odczytać jako wyraz nieufności części obligatariuszy wobec deklaracji pozyskania kapitału.

W trosce o wizerunek

Znając założenia planowanych emisji akcji – pierwsza emisja do 20 mln akcji ma trafić do dotychczasowych akcjonariuszy, ale nie mniejszych niż posiadających 0,5 proc. akcji spółki, a kolejne, w ramach kapitału docelowego, do kolejnych inwestorów – oraz reakcję giełdowych notowań, można przyjąć, że „dotychczasowi akcjonariusze” albo nie są zadowoleni z propozycji i nie zamierzają z niej skorzystać, ewentualnie chcą objąć akcje jak najtaniej i nie przeszkadzają w spadku notowań. W najlepszym wypadku spadek notowań to efekt „głosowania nogami” przez drobnych inwestorów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w emisjach (bądź nie zamierzają tego zrobić), w najgorszym – wyraz obaw o realizację całego planu.

Spółka próbuje poprawić wizerunek publikując informację o spłacie obligacji w pierwszych dwóch miesiącach roku (117,5 mln zł) oraz o pozyskaniu kredytu na kwotę 250 mln zł oprocentowanego na 1,75 proc. (umowa nie została jeszcze podpisana), co brzmi bardzo atrakcyjnie. Jednak kredyt ten dotyczy najprawdopodobniej innej transakcji opisywanej przez GetBack pod koniec ub.r., a dotyczącej przejęcia pracującego portfela kredytów hipotecznych „duńskiego banku”. Nie może chodzić o żaden inny niż o Nykredit, który w 2008 r. zaprzestał udzielania kredytów hipotecznych w Polsce, pozostał mu natomiast portfel kredytów udzielonych wcześniej. GetBack zamierza go kupić i portfel ten będzie zapewne zastawem kredytu, który staje się do pewnego stopnia odpowiednikiem listu zastawnego.

Dług na naście procent

Znacznie większe wrażenie mógł zrobić na wierzycielach inny przekaz. W przywołanym już wyżej wywiadzie, Konrad Kąkolewski zapowiedział, że wpływy z emisji akcji posłużą spłacie zadłużenia w kwocie 500 mln zł, co miałoby dać 70 mln zł oszczędności rocznie. Z prostej arytmetyki wynika, że tego typu oszczędności udałoby się osiągnąć, gdyby oprocentowanie owych 0,5 mld zł wynosiło średnio 14 proc. A nawet nie bawiąc się w aptekarza, musiałaby to być wartość dwucyfrowa. Na koniec września finansowy dług netto GetBacku wynosił 1,7 mld zł, a koszty odsetek netto 44 mln zł w III kwartale, co daje 10,2 proc. w skali roku, gdyby dług netto miał taką samą wartość przez cały trzeci kwartał (a był niższy, bo startował z 1,2 mld zł na koniec czerwca). Nie dla wszystkich więc wiadomość o dwucyfrowym oprocentowaniu znacznej części wyemitowanych obligacji była więc tak samo zaskakująca, bo pewne wskazówki dotyczące kosztów odsetkowych zawierały wcześniej znane sprawozdania finansowe.

Niemniej, posiadacze obligacji notowanych na Catalyst, których bieżące oprocentowanie mieści się w widełkach 5,57-6,22 proc. nie mogli poczuć się z taką wiedzą komfortowo. To, co obserwujemy, to wyrównywanie obligacji notowanych z oprocentowaniem obligacji, które nie trafiły do obrotu, choć jest to tylko jeden z możliwych motywów.

Ryzyko to też szansa

Co zaś przemawia za zatrzymaniem rentowności obligacji, a może nawet odwróceniem tendencji? Oczywiście sama emisja akcji. W pierwszej turze zapis powinien złożyć główny akcjonariusz DNLD Holdings, za którym stoi fundusz inwestycyjny Abris. Abris ma 60 proc. akcji GetBack i nie odzyskał jeszcze całej zapłaconej za GetBack sumy. Będzie więc zainteresowany wsparciem swojej inwestycji i zmianą struktury jej finansowania na tańszą i długoterminową, co dokapitalizowanie w połączeniu z pozyskaniem finansowania od zagranicznych banków powinno umożliwić.

Kolejne emisje mają obejmować inwestorzy zewnętrzni, głównie amerykańscy i izraelscy, którzy nie mogli brać udziału w emisji publicznej. Z trzema z nich windykator podpisał listy intencyjne. Dwa to izraelskie fundusze private equity, które dotąd inwestowały przede wszystkim w Izraelu, trzecia to amerykański butik inwestycyjny, należący do izraelskiego banku. Spotkania z kolejnymi potencjalnymi inwestorami także są planowane.

Trudno na tej podstawie przesądzić o powodzeniu całego planu, ale nie można go także z góry przekreślać. We wtorek rano – po opublikowaniu informacji o podpisanych listach intencyjnych – akcje GetBack drożeją o 2,4 proc. (ok. 10:00). W ostateczności można swoją decyzję inwestycyjną dotyczącą obligacji GetBacku oprzeć na deklaracji Kruka, którego prezes – Piotr Krupa – w poniedziałek w obecności dziennikarzy, w tym autora niniejszego tekstu, powtórzył, że jest zainteresowany zakupem wierzytelności na rynku wtórnym, odżegnując się od komentarzy dotyczących samego GetBacku. Cena zapłacona w przeszłości przez Kruka za portfel należący do Presco (7 proc. nominału przejmowanych spraw), nie będzie wyznacznikiem dla kolejnych transakcji na rynku wtórnym – zapewniono.

Konserwatywnie nastawieni inwestorzy – a takich na rynku obligacji jest najwięcej – nie inwestują w obligacje z zamiarem dyskontowania szans na pozyskanie dodatkowego kapitału przez emitentów. Ale ci o bardziej spekulacyjnym zacięciu potrafili na podobnych wydarzeniach zarobić. By nie szukać daleko – od końca roku do końca lutego średnia rentowność obligacji Getin Noble Banku spadła o 1,4 pkt proc., na wieść o planowanym podniesieniu kapitału…

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Coraz słabsze wyniki M.W. Trade

  16 marca 2018
  Wraz ze spadkiem wartości portfela aktywów finansowych maleją przychody i zyski spółki wyspecjalizowanej w finansowaniu podmiotów leczniczych i JST. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że spieniężany majątek trafia na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja Best debiutuje na Catalyst

  16 marca 2018
  Windykator wprowadził do obrotu warte 30 mln zł papiery dłużne serii T2 uplasowane miesiąc temu w ramach publicznej oferty, w której udział wzięło 464 inwestorów.
  czytaj więcej
 • Dekpol wykupuje przed terminem

  12 marca 2018
  Spółka nabyła w celu umorzenia obligacje serii D za 4,5 mln zł oraz zapowiedziała wcześniejszy częściowy wykup tej samej serii na kwotę 22,38 mln zł.
  czytaj więcej
 • Multimedia Polska miały stratę netto

  12 marca 2018
  Operator zakończył ubiegły rok z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej. Niezmiennie generował jednak gotówkę z działalności operacyjnej, pozostawiając wierzycieli we względnym komforcie.
  czytaj więcej

Emisje