sobota, 31 października 2020

Newsroom

PBG dostało żądania wykupu obligacji

msd | 02 marca 2020
Spółka otrzymała wezwania do wykupu czterech serii długu wartego łącznie 137,7 mln zł, a także pisma w sprawie stwierdzenia naruszenia warunków emisji trzech kolejnych serii.

Otrzymane wezwania dotyczą czterech serii, których termin spłaty przypada 30 czerwca tego roku. Żądaniem objęto całość papierów serii G3, H3 oraz I3 o łącznej wartości 8,9 mln zł, a także 67,85 proc. (128,8 mln zł) z emisji wartej 189,8 mln zł.

Dodatkowo do spółki wpłynęły też pisma w sprawie stwierdzenia naruszenia przez spółkę jej zobowiązań określonych w warunkach emisji trzech kolejnych serii obligacji, które miałyby wygasać 31 marca.

Miesiąc temu wymagalne stały się natomiast obligacje PBG o wartości około 87,5 mln zł, ponieważ zgromadzenia obligatariuszy nie wyraziły zgody na kolejną prolongatę terminu wykupu. 

Wszystkie obligacje PBG zostały wyemitowane w ramach układu zawartego z wierzycielami w 2015 r. w toku postępowania upadłościowego. Spółka nie podołała jednak jego realizacji, stąd układ niedawno uchylono, a spółka weszła na drogę postępowania sanacyjnego.

Na GPW pozostają dwie serie obligacji PBG z terminami spłaty w czerwcu tego roku. Do żadnego handlu nimi jednak nie dochodzi. 

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje