środa, 24 maja 2017

Newsroom

PCC Exol zwiększył dług netto i zmniejszył zyski

msd | 17 maja 2017
Pomimo rekordowych przychodów w I kwartale chemiczna grupa zanotowała spadek zysku na każdym poziomie rachunku wyników. Wyższe przechody przełożyły się na silny wzrost należności, a tym samym ujemne przepływy operacyjne.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PCC Exol wzrosły o 30,1 proc. r/r do poziomu 173 mln zł, lecz na przeszkodzie do poprawy wyników stanęły między innymi wyższe koszty głównych surowców, czy straty z tytułu różnic kursowych. Ostatecznie zysk operacyjny i netto wyniosły odpowiednio 7 mln zł oraz 3,4 mln zł i były niższe o 21,7 i 34,2 proc. r/r. Wzrost sprzedaży do rekordowych poziomów przełożył się natomiast na zwiększenie stanu należności handlowych o (w I kw. o 26,3 mln zł do 112,3 mln zł), co zdecydowało o ujemnych przepływach operacyjnych w kwocie 5 mln zł.

Gotówka wypływała z rachunków grupy także na nakłady inwestycyjne oraz niewielką spłatę zadłużenia oraz odsetek od niego. W ten sposób wprawdzie zadłużenie finansowe zmniejszyło się w I kwartale o 3 mln zł do 179 mln zł, ale z powodu obniżenia salda środków pieniężnych sam dług netto wzrósł o 9 mln zł do 172 mln zł. Wobec pogorszenia wyników relacja zobowiązań odsetkowych netto do 12-miesięcznego zysku EBITDA sięgnęła 4,58x, najwyższego poziomu od półtora roku.

Pod względem całkowitego zlewarowania sytuacja grupy PCC Exol nie uległa zmianie. Nominalnie zobowiązania wzrosły do 288 mln zł, ale wciąż stanowiły one 53 proc. aktywów, podobnie jak kwartał wcześniej i przed rokiem. Nie zmienia się też uwaga do majątku grupy (545,3 mln zł), który w ponad jednej trzeciej składa się z wartości niematerialnych i prawnych (głównie 116,9 mln zł wartości firmy i 82,6 mln zł know how).

Pod względem płynności, za wyjątkiem wskaźnika natychmiastowego, grupa PCC Exol wyglądała na koniec I kwartału nie gorzej niż zwykle. Przy 166,2 mln zł aktywów obrotowych wykazano 1,53x płynności bieżącej i 1,14x płynności szybkiej. Na ostatni ze wskaźników pozytywnie wpłynął wspomniany wcześniej wzrost należności (jednocześnie spadły zapasy). Tak czy inaczej, na skutek spadku salda gotówki grupa zanotowała pogorszenie płynności natychmiastowej do 0,06x, najniższego poziomu od połowy 2014 r.

Wzrost długu netto przy słabszych wynikach, czy samo obniżenie salda gotówki w oczach obligatariuszy mogą nie być najlepszymi okolicznościami do wypłaty dywidendy. PCC Exol chce przeznaczyć na ten cel 22,4 mln zł. Można tylko spekulować na ile sytuacja ta zwiększa prawdopodobieństwo nowej emisji obligacji. Zwłaszcza, że z ewentualną ofertą – najpewniej publiczną – spółka musiałby się spieszyć, gdyż w pierwszej połowie czerwca wygasa jej obecny prospekt.

W obrocie na Catalyst znajdują się dwie serie czteroletnich obligacji spółki, za które płaci ona stałe 5,5 proc. Rynek wycenia je z 5,26 i 5,05 rentowności brutto (odpowiednio PCX0620 i PCX0920). Wygasające w podobnym terminie obligacje Rokity (PCR0620), bardziej rentownej i mniej zadłużonej spółki z grupy PCC, wyceniane są z 4,63 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

 • Indeks Rynku Obligacji (05.05)

  08 maja 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji 5 maja 2017 wyniosła 3,26 pkt proc., zbliżając się do rekordowo niskich poziomów i potwierdzając, że Catalyst ma się całkiem nieźle.
  czytaj więcej
 • Analiza PCC Exol

  20 marca 2017
  "Patrząc z punktu widzenia obligatariuszy, grupa Exol posiada prawidłowe wskaźniki zadłużenia, płynności czy obsługi długu. Pewien niepokój budzą rosnące ceny surowców wykorzystywanych przez Exol w produkcji."
  czytaj więcej
 • PCC Exol poprawił wskaźniki płynności

  10 marca 2017
  Wzrost pokrycia krótkoterminowych zobowiązań majątkiem obrotowym to zasługa między innymi wyższych należności i wyższego salda gotówki. Ta ostatnia przyczyniła się też do redukcji długu netto. Natomiast spadła rentowność operacyjna grupy, słabszy okazał się IV kwartał.
  czytaj więcej
 • Obroty obligacjami z publicznych emisji wyniosły 461 mln zł w 2016 r.

  20 stycznia 2017
  Stanowiły tym samym 35 proc. wszystkich obrotów sesyjnych zanotowanych na rynku obligacji korporacyjnych w ubiegłym roku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje