czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

PCC Rokita podwoił zysk netto w III kwartale

msd | 09 listopada 2018
Chemiczna grupa miała 53,2 mln zł zysku netto w III kwartale wobec 25,6 mln zł rok wcześniej. Wyraźnie poprawiła też przepływy operacyjne, choć większość wypracowanej gotówki trafiła na inwestycje.

Skonsolidowane przychody Rokity wzrosły o 21,6 proc. r/r do 379,7 mln zł w III kwartale, a marża brutto ze sprzedaży zwiększyła się z 23,1 proc. do 31,8 proc. W ten sposób EBITDA grupy wzrosła o 63 proc. do 83,4 mln zł, a zysk netto przeszło się podwoił – wzrósł z 25,6 mln zł do 53,2 mln zł. Narastająco po trzech kwartałach tego roku wynosił on zaś 161,3 mln zł przy przychodach sięgających 1,1 mld zł (odpowiednio 100,8 mln zł oraz 941,4 mln zł rok wcześniej).

Warto odnotować, że w liście do interesariuszy władze spółki chwalą się nie tylko rosnącą sprzedażą i sprzyjającą koniunkturą, ale też zwracają uwagę na coraz wyższe ceny energii elektrycznej, co „może mieć wpływ na wyniki spółki w przyszłych okresach”. Niedawno Rokita informował też o możliwych zakłóceniach w zakresie terminowej realizacji dostaw części wytwarzanych przez siebie produktów. Źródłem ewentualnych problemów jest „zdarzenie siły wyższej” na płockiej instalacji Orlenu, który jest dostawcą tlenku etylenu dla Rokity. 

Na razie jednak zyski Rokity rosną, a razem z nimi wyraźnie poprawiają się też przepływy operacyjne. Od początku roku chemiczna grupa wypracowała 170,6 mln zł gotówki z podstawowej działalności (120,8 mln zł rok wcześniej), z czego 81,6 mln zł przypadało na sam III kwartał (48,1 mln zł). Tak od początku roku, jak i w samym tylko III kwartale, większość wypracowanych środków trafia na nakłady inwestycyjne (188,4 mln zł, w tym 61,8 mln zł w III kw.). W ostatecznym rozrachunku wysokie nakłady na rozwój, przy regularnych wypłatach dywidendy (165 mln zł w I półroczu), muszą sprawiać, że Rokita nie jest już tak nisko zadłużony, jak w 2017 r. Aczkolwiek poziom zlewarowania chemicznej grupy w dalszym ciągu nie budzi niepokoju, szczególnie, że akurat w samym III kwartale nawet się on obniżył. 

W minionym kwartale zobowiązania Rokity spadły o 17,7 mln zł do 977,3 mln zł na koniec września. Stanowiły one 0,57x sumy bilansowej grupy wobec 0,59x kwartał wcześniej, gdy spółka była świeżo po wypłacie dywidendy (spadku kapitałów własnych). Aktualny poziom wciąż nieco przekracza średnią z ostatnich dwóch-czterch lat (0,53x). 

Samo zadłużenie finansowe Rokity obniżyło się w III kwartale o 20,2 mln zł do 660,3 mln zł, zaś dług netto spadł 14,3 mln zł do 621,3 mln zł. Od czerwca do września relacja długu netto do 12-miesięcznego wyniku EBITDA obniżyła się więc z 2,10x do 1,86x. Lecz na przestrzeni roku sama – wyraźna – poprawa wyników nie skompensowała wzrostu zadłużenia Rokity. Rok wcześniej, przy 417,9 mln zł zobowiązań odsetkowych pomniejszonych o gotówkę, wskaźnik długu netto do EBITDA wynosił 1,57x. I podobną wartość przyjmuje średni poziom tego wskaźnika z poprzednich dwóch lat (1,51x). 

Pomimo spadku o 26,1 mln zł wciąż na stosunkowo wysokim poziomie pozostał poziom krótkoterminowych zobowiązań Rokity. Podliczono je na 419,8 mln zł, z czego 176,2 mln zł zadłużenie finansowe, nie tylko kredytowe, ale i z tytułu zapadających w kwietniu przyszłego roku obligacji (22 mln zł). Przy 379,3 mln zł majątku obrotowego, z czego 103 mln zł to zapasy, wskaźniki bieżącej i szybkiej płynności Rokity wynosiły kolejno 0,9x oraz 0,66x. Nie były więc wprawdzie wysokie, ale i nie aż tak odległe od typowych poziomów (odpowiednio okolice 1,0x oraz 0,75x). 

Z 39 mln zł gotówki na rachunkach płynność natychmiastowa Rokity wynosiła 0,09x i była nieco niższa niż przed ostatni rok (0,12x).

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Rokity z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2025 r. Najdłuższe papiery chemicznej spółki z terminami spłaty w latach 2022-2025 notowane są z rentownościami od 4,8 do 5,1 proc. brutto. 

W piątek notowania długu Rokity nieco odzyskują po czwartkowych spadkach. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje