poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

Pekao Faktoring wypuścił obligacje na 200 mln zł

msd | 19 sierpnia 2019
Należąca do Banku Pekao spółka faktoringowa uplasowała krótkoterminowe zerokuponowe papiery dłużne, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Cenę emisyjną długu wygasającego 12 listopada tego roku ustalono na 99,505 proc. nominału.

Niestety, nie jest jasne, czy nowa emisja trafiła w ogóle do inwestorów spoza grupy Pekao. Biuro prasowe banku, który jest jedynym właścicielem Pekao Faktoring, odesłało nas do emitenta, skąd z kolei nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Żadne z obligacji Pekao Faktoring nie są notowane na Catalyst. W giełdowym obrocie znajdują się natomiast cztery serie podporządkowanego długu Banku Pekao. Najkrótsze i najbardziej płynne z nich – PEO1027 – notowane są po 101,8 proc. nominału, co daje 2,64 proc. rentowności brutto przy założeniu, że w 2022 r. bank skorzysta z przysługującej mu opcji przedterminowego wykupu.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje