czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Podporządkowane obligacje BZ WBK trafiły na Catalyst

msd | 11 maja 2018
Bank wprowadził do giełdowego obrotu wyemitowane w marcu podporządkowane papiery dłużne, za które płaci 1,6 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Okres spłaty wartych 1 mld zł obligacji ustalono na 10 lat, ale po pięciu latach od emisji BZ WBK będzie mógł dokonać przedterminowego wykupu. I najpewniej to uczyni, ponieważ na pięć lat przed terminem spłaty dług podporządkowany musi być amortyzowany w funduszach Tier II. Oznacza to, że z biegiem czasu korzyść z takich obligacji maleje i z punktu widzenia choćby samej adekwatności kapitałowej korzystniejszym rozwiązaniem jest ich zrefinansowanie.

Podporządkowany dług BZ WBK trafił do 49 podmiotów, w tym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który wyłożył 150 mln zł. W zamian BZ WBK zobowiązał się do zainwestowania 210 mln zł wpływów z emisji w komercyjne i mieszkaniowe projekty tupu greenfield.

Do godz. 13:30 nie handlowano debiutującymi obligacjami BZW0428. W arkuszu ofert kupna/sprzedaży papiery kwotowane są na 100,1/100,9 proc. Na każdej ze stron znajduje się po jednej obligacji w tych cenach, przy czym nominał papierów BZ WBK to 500 tys. zł, co zawęża krąg zainteresowanych głównie do instytucji. Zresztą taki też był zamysł KNF, która w październiku ubiegłego roku wydała rekomendację, by obligacje podporządkowane banków miały nominał nie niższy niż 400 tys. zł.

Na Catalyst notowane jest jeszcze jedna seria długu BZ WBK. To wygasające w czerwcu obligacje senioralne banku, których nie da się obecnie kupić z dodatnią rentownością.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje