niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

Prefa Group trafiła na listę ostrzeżeń publicznych (zaktualizowana)

msd | 01 września 2023
Komisja Nadzoru Finansowego wpisała niewypłacalną spółkę na listę ostrzeżeń oraz złożyła w jej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Treść zaktualizowana o oświadczenie prezesa spółki, które zamieszczono na końcu artykułu.

Według KNF, Prefa Group miała naruszyć ustawę o ofercie publicznej i tego też dotyczy złożone do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa. Spółka miała bowiem dopuścić się prowadzenia emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków lub oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą i zatwiedzonego przez KNF prospektu, memorandum, albo dokumentu informacyjnego.

Półtora roku wcześniej na listę ostrzeżeń KNF wpisany został też Polski Holding Inwestycyjny, inna z kontrolowanych przez Jakuba Suchanka spółek. 

Po kilkumiesięcznych problemach płynnościowych, w marcu Prefa Group na dobre przestała obsługiwać obligacyjne zadłużenie, zapewaniając, że ureguluje zaległości w ciągu trzech miesięcy. Tak się jednak nie stało, a pod koniec czerwca spółka ruszyła z postępowaniem o zatwierdzenie układu, tj. jednym z cztrech postępowań restrukturyzacyjnych, ale o najprostszej formie i pozasądowym charakterze.

Podobny los podzieliła też Prefa Construction, spóła zależna Prefy Group, a także wspomniany wcześniej Polski Holding Inwestycyjny. I te firmy przestały regulować obligacyjne zadłużenie, a w lipcu uruchomiono wobec nich postępowania o zatwierdzenie układu.

Żadne z obligacji Prefy Group, Prefy Construction, czy PHI, nie są notowane na Catalyst. Tymczasem akcje Prefy Group pozostają zawieszone od trzech miesięcy, ponieważ spółka nadal nie przekazała sprawozdania finansowego za ubiegły rok (audytor wypowiedział jej umowę z powodu niedostarczenia sprawozdania i nieudostępnienia ksiąg rachunkowych, co z kolei Prefa tłumaczyła zmianą biura rachunkowego). 

Tymczasem Jakub Suchanek poszukuje kapitału na rozwój kolejnej spółki nieruchomościowej. Pod koniec ubiegłego roku przejął on kontrolę nad notowaną na NewConnect Perma-Fix Medical, zmieniając później jej nazwę na Private Rented Sector i – zgodnie z nazwą – zapowiadając wejśce na rynek najmu instytucjonalnego. 

Oświadczenie Jakuba Suchanka, prezesa Prefa Group:

„W pierwszej kolejności chciałbym podkreślić, iż oferta emisji akcji serii C została przez Spółkę przeprowadzona zgodnie z wymogami prawnymi, w tym również w aspekcie informacyjnym, przewidzianymi w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ,,Ustawa o Ofercie’’). Okoliczność skierowania przez KNF zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec Spółki do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – tj. w związku z podejrzeniem występku z art. 99 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, wynikała z powziętych w toku czynności przez organ nadzorczy informacji, polegających na rozbieżnościach interpretacyjnych pomiędzy stanowiskiem KNF a stanowiskiem Spółki w zakresie wykładni językowej przepisu art. 37a Ustawy o Ofercie. W ocenie organu nadzorczego Spółka dokonała oferty publicznej akcji serii C bez wymaganego ustawą i zatwierdzonego przez KNF memorandum informacyjnego, z czym Spółka nie zgadza się. Idąc dalej, rozbieżną pomiędzy stanowiskiem KNF a stanowiskiem Spółki pozostaje także kwestia interpretacyjna w zakresie ,,dokonania’’ emisji akcji serii C przez Spółkę, która w ocenie KNF, pomimo okoliczności faktycznej polegającej na odwołaniu niniejszej oferty przez Spółkę, została dokonana.

W tym miejscu wskazuje, iż Spółka, podczas przeprowadzania oferty akcji serii C działała w oparciu i na podstawie wyjątku wskazanego w treści przepisu art. 37a Ustawy o Ofercie (z uwagi na brak przekroczenia limitu ofert publicznych w łącznej kwocie wpływów w okresie poprzednich 12 miesięcy, o którym mowa w przepisie art. 37a Ustawy o Ofercie), w związku z czym oferta akcji serii C przeprowadzona została na podstawie dokumentu informacyjnego opublikowanego w dniu 15 lipca 2022 r. W ocenie Spółki nie można uznać, że do łącznej wartości zakładanych wpływów brutto Spółki jako emitenta należy doliczyć odwołaną ofertę publiczną akcji serii C, która finalnie nie została dokonana (skończona). W konsekwencji w ocenie Spółki oferta akcji serii C nie mogła zostać uwzględniona przy obliczaniu ofert publicznych dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie.”

 

Więcej wiadomości o Prefa Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo