poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

Sąd oddalił wnioski o zabezpieczenie roszczeń wobec Rokity i Exolu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 31 stycznia 2019
Wrocławski sąd oddalił w całości złożony przez HH Technology wniosek przeciwko chemicznym spółkom o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu.

Zgodnie z treścią uzasadnienia postanowienia, zdaniem sądu, HH Technology nie uprawdopodobnił naruszenia patentu, nie przedłożył też żadnych miarodajnych środków pozwalających na uznanie, że spółka w sposób bezprawny wykorzystuje opatentowaną technologię poprzez sprzedaż wynalazku na polskim i zagranicznych rynkach – brzmi wspólne stanowisko spółek PCC Rokita i PCC Exol.

Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, jak wynika z komunikatów spółek, nie przesądza o zasadności żądania przez HH Technology. Ostateczna ich ocena zostanie rozstrzygnięta w orzeczeniu sądu kończącym postępowanie.

Prawdziwość i zasadność twierdzeń HH Technology oraz ostateczna ocena prawna sprawy zostanie bowiem rozstrzygnięta przez Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, wydanym w szczególności po zaznajomieniu się ze stanowiskiem spółki, jej zarzutami oraz po przeprowadzeniu postępowania dowodowego – poinformowały spółki z grupy PCC.

O sporze chemicznych spółek z amerykańską firmą pisaliśmy niecały tydzień temu informując, że HH Technology złożyło przeciwko nim wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu. Całkowita suma zabezpieczenia to 57,3 mln zł.

Spółka niezależnie od wykazania oczywistej bezzasadności roszczeń HH Technology w toku postępowania sądowego, wystąpi także o unieważnienie patentu do Urzędu Patentowego RP (…) Jednocześnie trudno nie zauważyć zbieżności czasowej podnoszonych przez HH Technology bezzasadnych roszczeń z postępowaniem prowadzonym przez spółkę przeciwko HH Technology o stwierdzenie wykonalności korzystnego dla spółki wyroku na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – wskazywały niedawno chemiczne spółki.

Chodzi o wyrok z 2010 r., gdy wrocławski sąd zasądził na rzecz Rokity kwotę 1 mln dolarów amerykańskich oraz 44,1 mln zł. Jak podano, aktualnie przed Sądem Federalnym Stanu Massachusetts toczy się postępowanie o stwierdzenie wykonalności wyroku na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Zasądzone na rzecz Rokity kwoty dotycząc odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez HH Technology w związku z nienależytym wykonaniem umowy (dostarczeniem rozwiązania nieznajdującego zastosowania przemysłowego).

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Rokity oraz trzy emisje Exolu. Wszystkie z nich mają stały kupon i były plasowane w ramach ofert publicznych. Najdłuższe papiery Rokity, zapadające w latach 2023-2025, notowane są z rentownościami w okolicach 4,8-5,0 proc. brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A., PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje