poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

Sąd otworzył postępowanie układowe wobec Fast Finance

msd | 23 stycznia 2019
Wrocławski Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał w środę postanowienie o otwarciu postępowania układowego wobec windykacyjnej spółki.

Na nadzorcę sądowego Fast Finance sąd wyznaczył Kamila Hajduka, który jest też kuratorem obligatariuszy GetBacku, a w przeszłości był syndykiem e-Kancelarii. Na sędziego-komisarza wyznaczono zaś Pawła Billińskiego.

Wcześniej, od grudnia, Kamil Hajduk pełnił rolę tymczasowego nadzorcy sądowego dla FF. Majątek spółki zabezpieczono wówczas poprzez zawieszenie 11 postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez ośmiu różnych komorników.

Jednocześnie z otwarciem postępowania układowego wobec FF wrocławski sąd umorzył też postępowanie o ogłoszenie upadłości z wniosku Nobili Partners, agencji relacji inwestorskich, która w przeszłości obsługiwała windykatora. 

W październiku Fast Finance nie wypłaciło odsetek i raty kapitałowej od notowanych na Catalyst obligacji o wartości 4,66 mln zł (początkowa ich wartość to 9,32 mln zł). Obligatariusze zaczęli składać spółce żądania natychmiastowego wykupu, aż w końcu administrator przejął wierzytelności stanowiące zastaw zabezpieczający obligacyjny dług. Administrator zobowiązał się wyznaczyć biegłego, który ustali wartość przejętego zastawu, a spółce zaoferował zawarcie umowy na obsługę przejętych wierzytelności.

Obligacyjnego zadłużenia spółka ma jednak znacznie więcej niż tylko 4,66 mln zł tytułem notowanej na Catalyst serii M. Łączna wartość papierów dłużnych Fast Finance, według stanu z końca I półrocza, to 23,76 mln zł. Poza serią M spółka posiada zobowiązania wobec wyemitowanych pięciu innych emisji, które przynajmniej częściowo znajdują się w posiadaniu funduszu Distressed Assets FIZ AN. To właśnie w wyniku porozumienia z tym funduszem oraz jedną osobą fizyczną (kontrolującą trzy spółki – obligatariuszy FF) otwarto postępowanie restrukturyzacyjne.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje