poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Sąd zatwierdził plan restrukturyzacyjny EuCO

msd | 07 marca 2023
W ramach sanacji Europejskie Centrum Odszkodowań zapowiada między innymi zwiększenie liczby pozyskiwanych spraw odszkodowawczych, poprawę wizerunku, czy skończenie z finansowaniem spółek zależnych. Konkretnych planów na zaspokojenie wierzycieli nadal jednak nie ujawnia.

Wśród głównych założeń planu restrukturyzacyjnego EuCO wymienia rozwój sieci agentów i zwiększenie liczby pozyskiwanych spraw oraz zmianę wizerunku, by wyeksponować przewagi konkurencyjne oraz zmieniony na korzyść klientów model rozliczeń (ubezpieczyciel ma przelewać odszkodowanie bezpośrednio na konto klienta, ale pomniejszone o należne EuCO wynagrodzenie). Ponadto, spółka chce też rozwinąć współpracę z jednym z podmiotów zależnych. Z drugiej strony, zapowiada odstąpienie od finansowania dłużnego spółek zależnych i skoncentrowanie przepływów pieniężnych.

O samej spłacie wierzycieli, w tym obligatariuszy, EuCO wciąż mówi stosunkowo niewiele. Spółka zapowiada rozłożenie część zobowiązań na raty, ewentualnie ich częściową redukcję w drodze układu, jeśli okaże się to konieczne.

Tymczasem nadal nie jest jasne, jaka część obligacyjnych zobowiązań EuCO miałaby zostać objęta układem, ponieważ dług ten był zabezpieczony. Aczkolwiek katalog zabezpieczeń składa się z dość „miękkich” elementów, jak zastawy na akcjach, wierzytelnościach, rachunkach bankowych, czy poręczenia spółek zależnych, z których część zdążyła złożyć wnioski o ogłoszenie upadłości.

W październiku ubiegłego roku EuCO nie wypłaciło 1,4 mln zł tytułem odsetek i częściowej amortyzacji kapitału od obligacji EUC0423 o wartości nominalnej 17,2 mln zł. Spółka przestała też obsługiwać kredyt w Santander Banku. Chwilę później złożyła do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Przed październikowym zawieszeniem obrotu obligacje EUC0423 wyceniane były w okolicach 20-25 proc. wartości nominalnej.

Z niespłaconymi obligacjami EuCO w portfelach zostały fundusze inwestycyjne zarządzane przez Generali Investments TFI oraz Opera TFI, a także fundusz emerytalny Aegona.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium