poniedziałek, 30 listopada 2020

Newsroom

SMS Kredyt Holding porozumiał się z obligatariuszami

msd | 19 listopada 2020
Firma pożyczkowa otrzymała od wszystkich właścicieli wartych 13,4 mln zł papierów dłużnych oświadczenia o wyrażeniu zgody na naruszenie warunków emisji.

Właściciele obligacji serii AP i AS wyrazili zgodę na przekroczenie dopuszczalnego poziomu przez wskaźnik zadłużenia, który określono w warunkach emisji. Innymi słowy, SMS Kredyt Holding pozbył się ryzyka, że obligatariusze wartych 13,4 mln zł papierów postawią część długu w stan wymagalności.

Dwa dni wcześniej firma pożyczkowa informowała, że po III kwartale relacja jej skonsolidowanych zobowiązań pomniejszonych o środki pieniężne oraz lokaty i kaucje w bankach do kapitałów własnych sięgnęła 3,3x wobec określonego w warunkach emisji obligacji limitu na poziomie 3,0x.

Papiery dłużne firmy pożyczkowej nie są notowane na Catalyst. Przynajmniej część długu znajduje się w portfelach członków rady nadzorczej spółki, co może tłumaczyć także szybkie uzyskanie od obligatariuszy wymaganych oświadczeń. 

W marcu tego roku SMS Kredyt zawiesił działalność pożyczkową w związku z nowymi pandemicznymi regulacjami, które drastycznie obcięły maksymalne koszty pozaodsetkowe, którymi mogą być obciążani klienci. Po trzech kwartałach tego roku SMS Kredyt miał 8,4 mln zł skonsolidowanych przychodów i 9,3 mln zł straty netto. 

Więcej wiadomości o SMS Kredyt Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje