poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Sprawa GetBacku trafi przed Komisję Europejską

Michał Sadrak | 28 stycznia 2022
Poznańska kancelaria prawna zapowiada złożenie do Komisji Europejskiej skargi, która w przyszłości mogłaby otworzyć obligatariuszom GetBacku możliwość pozwania skarbu państwa. Chętnych, by dołączyć do takiej skargi, nie brakuje.

Do tej pory radca prawny Beata Strzyżowska reprezentowała poszkodowanych obligatariuszy GetBacku na krajowym rynku. Wraz z uruchomieniem przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku, który był kluczowym kanałem sprzedaży obligacji windykatora, poszkodowanym odpadła jednak możliwość dochodzenia swoich roszczeń od banku. Wyjściem z patowej sytuacji ma być jednak skarga do Komisji Europejskiej.

- Skarga do Komisji Europejskiej ma na celu stwierdzenie przez tę instytucję naruszenia prawa przy wydaniu decyzji o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., a w konsekwencji  otworzy poszkodowanym drogę do pozwania Skarbu Państwa, a tym samym dochodzenia odszkodowania w wysokości stanowiącej kwotę utraconych pieniędzy przez obligacje GetBack. Finalnie natomiast, oprócz stwierdzenia naruszenia prawa, skarga do Komisji może spowodować, że z inicjatywy Komisji Europejskiej zostanie wszczęty proces przeciwko Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej – powiedziała Obligacje.pl radca prawny Beata Strzyżowska.

Jak zaznacza szefowa poznańskiej kancelarii, skarga do Komisji Europejskiej w sprawie GetBacku składana jest nie tylko w związku z przymusową restrukturyzacją Idea Banku, ale też brakiem podjęcia skutecznych działań przez organy państwowe, które zapobiegłyby powstaniu znacznych szkód przez obligatariuszy windykacyjnej spółki.

- Chodzi tutaj przede wszystkim o brak podjęcia stosownych działań organów państwowych w celu zapobieżenia powstania tak ogromnych szkód po stronie obligatariuszy, a tym samym niedopuszczenia do afery Getback. Nadto, skarga ma na celu uwypuklenie braku objęcia poszkodowanych żadną ochroną przez organy państwowe w momencie, kiedy decyzja BFG zablokowała możliwość dochodzenia przez nich roszczeń. Zdaniem kancelarii ochrona konsumentów jest jednym z najważniejszych zadań organów państwowych, a skala naruszeń, jakie w związku z emisją obligacji GetBack oraz restrukturyzacją Idea Banku miały miejsce, nie powinna zostać niezauważona przez organ Unii Europejskiej – argumentuje nasza rozmówczyni.

Niestety, Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie odnosi się bezpośrednio do samej skargi. Rzecznik Funduszu przypomina jednak, że Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił wszystkie skargi na decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku (wśród skarżących była też kancelaria Beaty Strzyżowskiej). Jak zaznacza, o procedurze resolution informowana była zarówno Komisja Europejska, jak i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

- Udowodnienie, że to organy państwowe ponoszą odpowiedzialność za sytuację, w jakiej znaleźli się obligatariusze w związku z decyzją BFG o restrukturyzacji Idea Banku otworzy drogę do pozwania BFG o zapłatę odszkodowania – mówi szefowa kancelarii.

Jak usłyszeliśmy, do tej pory kancelaria otrzymała pełnomocnictwa od około 500 obligatariuszy GetBacku. Ich liczba może jeszcze wzrosnąć, ponieważ pełnomocnictwa te zbierane będą do momentu złożenia samej skargi. Sama kancelaria zapewnia natomiast, że od reprezentowanych osób nie zamierza pobierać wynagrodzenia.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo