czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Tauron oczekuje ponad 6,5 mld zł EBITDA w 2030 r.

msd | 22 czerwca 2022
Energetyczna grupa chce zainwestować 48 mld zł w latach 2022-2030, z czego 35 proc. trafi na OZE. W tym czasie akcjonariusze Taurona nie ujrzą ani złotówki dywidendy.

Zgodnie z nową strategią na lata 2022-2030, grupa Taurona chce zwiększyć wynik EBITDA z 4,2 mld zł w 2021 r. do 4,5 mld zł w 2025 r i ponad 6,5 mld zł w 2030 r. Wskaźnik dług netto/EBITDA ma przy tym zostać utrzymany na „bezpiecznym poziomie”. Tak postawionym celom finansowym towarzyszy też zamiar wzrostu mocy zainstalowanej w OZE z obecnych 614 MW do 1,6 GW w 2025 r. i 3,7 GW w 2030 r. 

Wśród wyznaczonych celów Tauron wymienia też ograniczenie emisyjności do 200 kg CO2/MWh w 2025 r. i poniżej 160 kg CO2/MWh w 2030 r. Po drodze grupa miałaby wyjść z energetyki węglowej i działalności związanej z wydobyciem węgla kamiennego. Docelowo w 2050 r. chce natomiast osiągnąć neutralność klimatyczną.

W ramach nakładów inwestycyjnych grupa Taurona zamierza natomiast wydać łącznie 48 mld zł w latach 2022-2030, w tym 49 proc. w obszarze dystrybucji, a kolejne 35 proc. w segmencie OZE. W związku z planowanymi nakładami w najbliższych latach spółka nie planuje też wypłaty dywidendy.

„W horyzoncie strategii, tj. do 2030 r., z uwagi na wysoki poziom wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów strategicznych, zarząd nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy, o ile w ocenie zarządu takie zatrzymanie środków w grupie Tauron przyczyni się do wzrostu wartości jej aktywów” – podano w prezentacji inwestorskiej.

Jak wyjaśniono, długoterminowo spółka chce wypłacać natomiast co najmniej 40 proc. skonsolidowanego zysku, zapewniając akcjonariuszom stopę dywidendy na poziomie konkurencyjnym do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na krajowym rynku przez spółki z ratingiem inwestycyjnym.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Taurona o wartości 1 mld zł i terminie spłaty przypadającym w 2025 r. Spółka spłaci za nie WIBOR 6M plus 1,35 pkt proc. marży, która mogłaby zostać podniesiona o dodatkowe 5 lub 10 pb., gdyby nie doszło do spełnienia zapisanych w warunkach emisji celów ESG (reedukacja emisji i zwiększenie mocy z OZE). W środę po południu papiery TPE1025 drożeją o 20 pb. do 99,4 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst