sobota, 02 lipca 2022

Newsroom

WSA uchylił decyzję KNF ws. nałożenia 10 mln zł kary na Noble Funds TFI

msd | 07 stycznia 2022
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Komisji o nałożeniu na Towarzystwo kar dotyczących relacji biznesowych z GetBackiem. Wyrok na razie nie jest prawomocny, a Urząd KNF zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W połowie kwietnia ubiegłego roku KNF nałożyła na Noble Funds TFI dwie kary pieniężne, każda po 5 mln zł, które – jak argumentowano – miały dotyczyć między innymi nieprawidłowego nadzoru nad GetBackiem, któremu TFI powierzyło zarządzanie portfelami trzech funduszy wierzytelności. Decyzja KNF utrzymała się jednak tylko nieco ponad osiem miesięcy. W grudniu po rozpoznaniu skargi Towarzystwa Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji oraz zasądził od niej na rzecz Noble Funds 125 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. 

UKNF przyznaje, że poniósł porażkę, ale – jak zaznacza – dotychczas poznał jedynie ustne uzasadnienie sądu i oczekuje na pisemne uzasadnienie, by móc wnieść skargę kasacyjną. 

- UKNF nie zgadza się rozstrzygnięciem WSA, ani z argumentami przedstawionymi przez WSA w jego ustnych motywach. Dlatego Urząd zakłada, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku WSA, wniesie do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wskazanego wyroku WSA – poinformował Obligacje.pl Jacek Barszczewski, rzecznik KNF. – Według UKNF ustalenia poczynione w toku postępowania w pełni uzasadniały decyzję Komisję ws. Noble Funds TFI SA w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych. Ustalenia te zostały w wystarczającym stopniu uzasadnione znanymi Komisji w czasie prowadzonego postępowania okolicznościami, które zostały z kolei udowodnione dostępnymi środkami dowodowymi – dodał także.

Noble Funds TFI zdecydowało o niekomentowaniu wyroku WSA.

To nie pierwsza skutecznie wniesiona skarga na decyzję KNF w sprawie TFI współpracującego z GetBackiem. W październiku 2020 r. WSA uchylił też decyzję Komisji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności dla Lartiq TFI (d. Trigon TFI).

- W ocenie Urzędu KNF pojawiające się w ostatnim czasie wyroki WSA odnoszące się do decyzji Komisji stanowią zbyt daleko idące próby wejścia sądu w rolę nadzoru finansowego i nieuprawnioną ingerencję w politykę nadzorczą, której kształtowanie - w sposób adekwatny do potrzeb i stanu rynku, w tym rodzaju i skali występujących na nim nieprawidłowości – należy do mandatu KNF, nie zaś sądów administracyjnych. Przypadki te wskazują na konieczność szerszej dyskusji dotyczącej odpowiedniego wyznaczenia granic sądowej kontroli decyzji KNF, z uwzględnieniem w szczególności roli, mandatu i odpowiedzialności poszczególnych instytucji. Kwestie te zostaną także podniesione przez UKNF w skardze kasacyjnej, niezależnie od innych zarzutów, które sformułowane zostaną po analizie pisemnego uzasadnienia wyroku – zapowiedział rzecznik KNF.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadał 21 grudnia, ale ani Komisja, ani Noble Funds TFI specjalnie się nim nie chwaliły, za wyjątkiem tego, że informacja trafiła niedawno do suplementu prospektu jednego z funduszy współzarządzanych przez Towarzystwo.

Noble Funds TFI zarządza ponad 5 mld zł aktywów, z czego około połowa to fundusze długu prywatnego, współzarządzane wspólnie z CVI DM.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo