wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

Wywiad: Roczne obligacje nam wystarczą

pytania przygotował Michał Sadrak, Obligacje.pl | 14 listopada 2016
Stanisław Kwiecień, prezes Bikershop Finanse S.A. oraz Bikershop Sp. z o.o. S. K. odpowiada na pytania Obligacje.pl.

Stanisław Kwiecień, prezes zarządu Bikershop Finanse SA (fot. mat. spółki)Obligacje.pl: - Bikershop prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną, zarówno w placówkach, jak i przez internet. Który z obszarów jest dla państwa najważniejszy pod względem osiąganych wyników?

Stanisław Kwiecień, prezes Bikershop: - Pod względem osiąganych wyników sprzedaż hurtowa stanowi obszar najważniejszy. Ponad 90 proc. przychodów osiąganych przez Bikershop pochodzi właśnie z dystrybucji.

- Spółka sprzedaje nie tylko letni sprzęt sportowy, ale i zimowy, czy to pozwala całkowicie wyeliminować sezonowość działalności?

- Tak, dzięki wprowadzeniu do oferty zimowego sprzętu sportowego udało nam się znacząco zmniejszyć wpływ zjawiska sezonowości na wynik. Konstruując nasza ofertę i na bieżąco zarządzając zapasami pracujemy nad tym, aby efekt sezonowości był jak najmniejszy.

- Co zadecydowało o tak krótkim okresie spłaty obligacji? Czy spółka gotowa będzie na dalszy rozwój i równoczesną spłatę długu ze środków własnych, jeśli w dwóch ostatnich latach notowała ujemne przepływy operacyjne?

- Krótki okresu spłaty jest prostą konsekwencją sposobu przeznaczenia środków z emisji. Spółka planuje zakupić aktywa obrotowe, rotacja artykułów będzie w tym zakresie skorelowana z okresem spłaty, zaś reinwestycje byłyby finansowane tylko z nadwyżki uzyskanej z ich sprzedaży ponad kwotę wykupu obligacji powiększoną o odsetki.

Co do angażowania środków w majątek trwały to spółka nie ma w planach przeprowadzania znacznych wydatków. Jeśli natomiast doszłoby już do inwestycji strategicznych to stanie się to już po wykupie obligacji. Jeśli chodzi o ujemne przepływy operacyjne to proszę zauważyć, że w 2014 roku wyniosły one -2,5 mln zł, a w 2015 roku już -1,4 mln zł. Naszym celem jest osiąganie dodatnich przepływów.

- Spółka posiada relatywnie długie terminy rotacji zapasów i należności, odpowiednio 90 i 94 dni po trzech kwartałach tego roku. A ile czasu zajmuje spłata zobowiązań handlowych? W jakim stopniu Bikershop wspomaga się faktoringiem?

- Może się wydawać, że 90 dni to dużo, ale nie jest to nic nadzwyczajnego w branży, w której występuje zatowarowanie przed sezonem oraz utrzymanie dostępności w sezonie, a taka jest specyfika naszej działalności. Jedną z przewag konkurencyjnych jaką jest gwarantowanie odległych terminów płatności zasadniczo wydłuża owe wskaźniki, natomiast konieczność udzielania kredytu kupieckiego wynika właśnie z faktu, iż asortyment letni dla wielu naszych odbiorców jest asortymentem sezonowym. Zakupy odbywają się znacznie przed sezonem, a spłata wierzytelności następuje zwykle z bieżących wpływów. Takie rozwiązanie jest korzystne dla odbiorców, bo nie muszą posiadać znacznego kapitału na działalność, a dla nas jest korzystne, bo mamy tych odbiorców. W odniesieniu do wskaźnika rotacji zapasów następuje identyczna sytuacja jak wyżej, tylko my jesteśmy kupującym gdzie gromadzenie asortymentu na sezon letni rozpoczyna się zwykle już w zimie roku poprzedzającego, a sprzedaż dopiero wiosną roku następnego. Stąd tak ważne jest posiadanie przez nas maksymalnych możliwości finansowych, aby móc już w tym momencie negocjować korzystne warunki handlowe. Spółka korzysta z faktoringu na maksymalnym poziomie 15 mln złotych.

- W sprawozdaniu za 2015 r. stwierdzono, że spółka nie miała „większych zakłóceń w terminowej obsłudze kredytów i pożyczek”. Czy to znaczy, że jakiekolwiek zakłócenia były?

- Chcieliśmy być bardzo precyzyjni w sprawozdaniu finansowym i zawarliśmy informację o incydentalnych opóźnieniach. W spłatach rat kapitałowych nigdy nie wystąpiły żadne opóźnienia, natomiast raz nam się zdarzyło korzystać z aneksu technicznego przesuwającego odnowienie kredytu, co spowodowało, że nie możemy zawierać informacji o braku jakiegokolwiek opóźnienia. Oczywiście nie miało to żadnego wpływu na działalność operacyjną spółki.

- Czy na koniec września w krótkoterminowych należnościach spółka posiadała jeszcze, tak jak wcześniej, należności z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy?

- Na koniec września nie posiadaliśmy już takich należności, ponieważ płatności z ich tytułu zostały uregulowane do czerwca tego roku.

- Jak dużo należności przeterminowanych posiada Bikershop?

- Tego typu należności zasadniczo kształtowały się zwykle na poziomie 3-5 proc. ogólnego obrotu. Nie miało to negatywnego wpływu na płynność finansową spółki. Konserwatywna polityka i długoterminowe relacje sprawiają, że ryzyko tworzenia odpisów na przeterminowane należności jest znikome.

- Z czego wynika różnica 19,5 mln zł aktywów obrotowych na koniec 2015 r. w przypadku informacji zamieszczonych w sprawozdaniu?

- Rzeczywiście doszło do przedstawienia przez pomyłkę błędnych danych w memorandum. Aby ją naprawić opublikowaliśmy 9 listopada aneks do memorandum, który koryguje pomyłkę.

- Ze sprawozdania za 2015 r. wynika, że Bikershop udziela, ale i zaciąga pożyczki od podmiotów powiązanych. Co decyduje o takiej polityce finansowania?

- Uważamy, że środki pieniężne powinny być cały czas w obrocie. To naturalne, że jeżeli jedna ze spółek kontrolowanych przez tego samego właściciela dysponuje wolną gotówką, a druga w danym momencie wykazuje na nią zapotrzebowanie, to pierwsza udziela pożyczki drugiej. Pozawala to każdej z naszych spółek zachować płynność i nieco zaoszczędzić, ponieważ pożyczki te są tańsze niż kredyty udzielane przez banki.

- W KRS znajdziemy wiele więcej powiązanych spółek, które w nazwie mają człon „Bikershop”, czy ich wyniki są konsolidowane z wynikami jedynego akcjonariusza emitenta obligacji?

- Bikershop Sp. z o.o. S.K. jest jedynym właścicielem spółek Bikershop Finanse S.A. oraz Bikershop Marketing Sp. z o.o., które mają za zadanie wspieranie działalności Bikershop Sp. z o.o. S.K: pierwsza w zakresie pozyskiwania finansowania na rozwój, druga w zakresie promocji spółki. Bikershop nie tworzy natomiast grupy kapitałowej w wyniku czego jej wyniki nie są konsolidowane z wynikami spółek kontrolowanych przez tego samego właściciela mających w nazwie Bikershop.

- Dziękuję za udzielone odpowiedzi.

Więcej wiadomości o Bikershop Finanse S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje