sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Czwarty kwartał pomyślny dla Vedii

msd | 12 lutego 2013
Producent przenośnych odtwarzaczy multimedialnych i ebooków zanotował w 2012 r. 64,1 mln zł przychodów i 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Wzrosły także zobowiązania.

Od października do grudnia przychody na poziomie grupy kapitałowej wyniosły 18,9 mln zł i były o 37,6 proc. wyższe niż kwartał wcześniej oraz o 6,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W całym 2012 r. grupa Vedia zanotowała 64,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 29,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Znacznie większym wzrostem charakteryzowały się wartości na pozycjach zysku ze sprzedaży, zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto. Skonsolidowany zysk ze sprzedaży wyniósł w czwartym kwartale 1,36 mln zł i był prawie o 1 mln zł wyższy niż przed rokiem oraz o 0,52 mln zł wyższy niż w trzecim kwartale. Od stycznia do grudnia Vedia zanotowała 5 mln zł zysku ze sprzedaży (+202,6 proc. r/r). Zysk operacyjny po wzroście o 208,2 proc. wyniósł natomiast 4,9 mln zł. Skonsolidowany zysk netto podliczono na 2,13 mln zł wobec 0,62 mln zł rok wcześniej.

Ceną za poprawę wyników jest wzrost zadłużenia. Wartość zobowiązań na poziomie grupy wynosiła w grudniu ub.r. 17,3 mln zł i była o 8,1 mln zł wyższa niż rok wcześniej. Relacja zobowiązań do kapitału własnego wzrosła więc z poziomu 1,37 do 1,76. Dla porównania warto jednak dodać, że aktywa obrotowe wynoszą niemal o 10 mln zł więcej od zobowiązań – podliczono je na 27,1 mln zł z czego 15,3 mln zł stanowią zapasy, a 9,9 mln zł krótkoterminowe należności.

Wszystkie raportowane na koniec 2012 r. zobowiązania miały charakter krótkoterminowy. Wśród nich znajdują się także obligacje o wartości nominalnej 4 mln zł, które Vedia powinna spłacić 3 czerwca br. Wysoki poziom zobowiązań krótkoterminowych wynika także – według komentarza do raportu – z zaliczek (ok. 8 mln zł) otrzymanych od klientów przez jedną ze spółek z grupy kapitałowej. Wzrost zapasów oraz krótkoterminowych zobowiązań grupa Vedia przypłaciła spadkiem wskaźnika szybkiej płynności z 2,55 w grudniu 2011 r. do 0,66 na koniec ub.r.

W ujęciu jednostkowym Vedia zanotowała 5,5 mln zł przychodów (+40,5 proc. r/r). Zysk operacyjny i zysk na sprzedaży wyniosły blisko 548 tys. zł wobec straty na obu pozycjach w 2011 r. Jednostkowy zysk netto wyniósł niespełna 97 tys. zł w porównaniu do 144,7 tys. zł straty przed rokiem.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Vedii. Spółka za zabezpieczone papiery płaci stały 11,5-proc. kupon. Obligacje VED0613 na wtorkowej sesji wyceniane są na 99,99 proc. przy obrotach, które do godziny 14 wyniosły 18,4 tys. zł. 

Więcej wiadomości o Vedia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst