sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Grupa Capital Park zanotowała 88 mln zł straty EBIT

msd | 16 kwietnia 2013
Za ujemnym wynikiem z działalności operacyjnej stoi 108,4 mln zł odpisu z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych. Mimo wzrostu zadłużenia grupa poprawiła płynność.

Stratę z aktualizacji wyceny spółka tłumaczy spadkiem kursu euro do złotego. Osłabienie euro przyczyniło się do niższej wyceny nieruchomości komercyjnych, w których umowy najmu, będące podstawą wyceny, zawierane są głownie w euro – napisał w liście do inwestorów Jan Motz, prezes Capital Park.

Przy 42,7 mln zł przychodów zysk ze sprzedaży podliczono na 21 mln zł. Natomiast uwzględnienie aktualizacji wyceny nieruchomości spowodowało 88 mln zł straty na działalności operacyjnej. Po doliczeniu 28 mln zł kosztów finansowych wynik netto wyniósł minus 115 mln zł. Grupa powstała w lipcu 2011 r., więc dane porównawcze obejmują tylko pięć miesięcy. Dlatego większą uwagę warto skupić na – ciekawszym z punktu widzenia obligatariuszy – bilansie, zamiast na rachunku zysków i strat.

Aktywa grupy Capital Park wzrosły o 1,6 proc. do 1,34 mld zł z czego 1,18 mld zł (-2,7 proc. r/r) przypadało na aktywa trwałe składające się głównie z nieruchomości inwestycyjnych. Zobowiązania grupy wzrosły o 30,6 proc. do 518,8 mln zł. Duży wpływ na wzrost zadłużenia miała emisja obligacji o wartości nominalnej 100 mln zł (choć inwestorzy złożyli znacznie wyższe zapisy). Dlatego długoterminowe zobowiązania po wzroście o 42,4 proc. podsumowano na 366 mln zł. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła natomiast o 9 proc. do 152,8 mln zł.

Wskaźnik bieżącej płynności wzrósł z 0,77 do 1,06, co znaczy, że aktywa obrotowe przekraczają krótkoterminowe zobowiązania grupy. Z 0,45 do 0,7 wzrosła natomiast relacja sumy zobowiązań do kapitału własnego. Wciąż jest to jednak poziom nieosiągalnie nieski dla wielu podmiotów działających na szeroko rozumianym rynku nieruchomości.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Capital Park o wartości 100 mln zł. Spółka płaci 5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Na poniedziałkowej sesji papiery wyceniane były na 101,75 proc., co daje 8,06 proc. rentowności brutto do wykupu. 

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst