poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Rubicon roluje obligacje, ale jednocześnie zmniejsza zadłużenie

msd | 22 kwietnia 2013
Fundusz dokonał częściowego wykupu obligacji serii B o wartości nominalnej 25,39 mln zł. Jednocześnie dokonał emisji papierów serii F na 17,6 mln zł.

   Obligacje serii B zamienne na akcje po raz ostatni notowane były na Catalyst 17 kwietnia, ponieważ termin ich wykupu przypada na 27 kwietnia. Spółka dokonała więc przedterminowego wykupu w celu umorzenia dosłownie na kilka dni przed nominalnym terminem spłaty. Fundusz w transakcji dokonanej poza rynkiem skupił papiery o wartości nominalnej 25,39 mln zł. Wartość całej emisji wynosiła 32 mln zł przy czym już wcześniej spółka dwukrotnie dokonywała skupu, w sumie na 5,18 mln zł.

   Rubicon Partners poinformował jednocześnie o nowej emisji i przydziale obligacji serii F. Wartość oferty wynosi 17,6 mln zł przy progu ustalonym na 8 mln zł. Fundusz płaci 6 pkt proc. powyżej stopy WIBOR3M, tj. tyle samo co w przypadku wykupionej niemal w całości serii B. Papiery nie są zabezpieczone, a fundusz zagwarantował sobie prawo do przedterminowego wykupu. Nie poinformowano natomiast o planach wprowadzenia obligacji do obrotu.

   Przeprowadzona operacja oraz przedterminowy wykup papierów serii E w lutym potwierdzają dążenie funduszu do zmniejszenia zadłużenia, o czym informowano podczas publikacji wyników finansowych za ubiegły rok. Rubicon zapowiadał wówczas także zmniejszenie liczby projektów, w które się angażuje.

   Zapowiedź zmniejszenia poziomu oprocentowanego długu (do ok. 20 mln zł w trzecim kwartale) nie musi oznaczać braku środków na finansowanie projektów inwestycyjnych. Obok informacji nt. przedterminowego wykupu i nowej emisji obligacji poinformował także o zawarciu umów objęcia akcji serii I (dla posiadaczy warrantów serii F) oraz serii H (dla posiadaczy warrantów serii E).

Więcej wiadomości o Rubicon Partners NFI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst