poniedziałek, 27 maja 2019

Newsroom

2C Partners poprawiło wynik w III kw.

msd | 07 listopada 2014
Przy 3 mln zł przychodów spółka zajmująca się rewitalizacją kamienic wykazała 12 tys. zł zysku netto. Obsługa długu przejadła ponad 70 proc. wyniku operacyjnego.

Wyniki za trzeci kwartał są lepsze niż przed rokiem. Przychody wyniosły bowiem 3 mln zł wobec 1,9 mln zł przed rokiem, zaś wynik operacyjny (0,5 mln zł) był wyższy o 0,3 mln zł w stosunku do tego sprzed roku. Istotnym obciążeniem ponownie okazały się koszty finansowe (blisko 0,4 mln zł). Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem operacyjnym wyniósł więc 1,37 wobec 0,47 przed rokiem. Choć tegoroczny zysk netto nie wygląda okazale (12 tys. zł), to należy dodać, że rok wcześniej spółka wykazała blisko 0,3 mln zł straty.

Po trzech kwartałach 2C Partners wykazuje 9,6 mln zł zysku operacyjnego przy 6,8 mln zł przychodów. To efekt wysokich innych przychodów operacyjnych (9,3 mln zł), na które składa się głównie aktualizacja wyceny posiadanych nieruchomości dokonana w II kwartale.

Z 30,9 mln zł aktywów na koniec września 24,6 mln zł znajdowało się w części długoterminowej (22,8 mln zł to posiadane nieruchomości). Zobowiązania podliczono w tym czasie na blisko 16 mln zł, w tym 14,7 mln zł stanowiło oprocentowane zadłużenie. Relacja zobowiązań finansowych netto do kapitału własnego (11,3 mln zł) wynosiła zatem 1,1. Znacznie lepiej wygląda relacja długu netto do wyniku operacyjnego za ostatnie 12 miesięcy. Znajduje się ona na poziomie 1,26, lecz to zasługa wspomnianej wyżej aktualizacji wartości posiadanych aktywów, która wywindowała zysk operacyjny.

Zrefinansowanie dwóch zapadających we wrześniu serii obligacji istotnie przyczyniło się do poprawy płynności spółki. Na koniec trzeciego kwartału krótkoterminowe zobowiązania podliczono na 5 mln zł przy 6,3 mln zł znajdujących się w majątku obrotowym (2,3 mln zł to należności, a na środki pieniężne przypadało 2,2 mln zł). Wskaźnik szybkiej płynności znalazł się na poziomie 0,91 wobec 0,63 kwartał wcześniej.

W obrocie na Catalyst znajdują się trzy serie obligacji 2C Partners. Seria z wykupem w kwietniu przyszłego roku oprocentowana jest na 11,5 proc., zaś za dwie kolejne serie z terminami spłaty w marcu i kwietniu kolejnego roku spółka płaci o 1,5 pkt proc. mniej. Wyceny wszystkich emisji są bliskie 103 proc. 

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje