wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Fundusz Hipoteczny Dom ruszył z publiczną emisją

ems | 25 listopada 2014
FH Dom SKA oferuje inwestorom trzyletnie obligacje zabezpieczone poręczeniem właścicielskim oprocentowane na 8,5 proc. w skali roku. Zapisy przyjmowane są od 10 tys. zł.

Zapisy można składać od 24 listopada do 8 grudnia, a przyjmuje je Dom Maklerski Invista. Maksymalną wartość emisji ustalono na 10 mln zł, ale oferta dojdzie do skutku, jeśli zapisy przekroczą 3 mln zł.

Emitentem obligacji jest FH Dom S.A. SKA - to spółka zależna notowanego na New Connect FH Dom S.A., który udzielił poręczenia spłaty obligacji do równowartości 150 proc. emisji. Jednak to SKA prowadzi działalność operacyjną grupy (od 2010 r.).

Grupa FH Dom istnieje od sześciu lat i zajmuje się udzielaniem dożywotniej renty hipotecznej w zamian za przekazanie prawa własności do mieszkania lub domu. Według materiałów prasowych spółki FH Dom opanował 70 proc. rynku tego typu usług w Polsce.

W III kwartale grupa podpisała umowy renty na dziewięć nieruchomości wobec siedemnastu w III kwartale 2013 r. Mniejszą liczbę transakcji grupa tłumaczy - w komentarzu do raportu kwartalnego - oczekiwaniem klientów na rozstrzgnięcia legislacyjne. Od nowego roku w życie wchodzi ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, która - zdaniem FH Dom - powinna przełożyć się na wzrost zainteresowania usługą, zwłaszcza przy biernej postawie banków, które na razie nie są zainteresowane wdrożeniem produktów (kilka tygodni temu podobną tezę przedstawił Home Broker). Z kolei ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym miałaby wejść w życie od 1 lipca (termin nie został ustalony) i oddawałaby nadzór nad funduszami odwróconej hipoteki do KNF. W obu przypadkach zmiany legislacyjne emitent postrzega jako korzystne dla siebie. Przygotowując się na zwiększone zainteresowanie udzielaniem dożywotniej renty, spółka z grupy FH Dom - FH Dom S.A. SKA - przeprowadziła w III kwartale emisję obligacji o wartości 5 mln zł (przydział po redukcji zapisów), a rozpoczęta emisja publiczna jest formą kontynuacji zaopatrzenia grupy w niezbędne środki do rozwoju działalności. W IV kwartale 2013 r. FH Dom został także dokapitalizowany kwotą 5 mln zł przez głównego akcjonariusza - Total FIZ - który ma 81,6 proc. akcji FH Dom.

Finanansowanie przez właścicieli i wierzycieli to na razie jedyny sposób na rozwój FH Dom. Po trzech kwartałach grupa miała 0,76 mln zł straty operacyjnej (1,9 mln zł przed rokiem). Mniejszą stratę grupa zawdzięcza ograniczeniu kosztów (oddziałów), bo przychody spadły z 3,9 mln zł do 3,0 mln zł. Przychody są jednak w przypadku FH Dom sprawą umowną - w tej pozycji wykazywane są zyski z wycen nieruchomości inwestycyjnych oraz z wyceny zobowiązań dot. rent dożywotnich. 

Profil działalności utrudnia też tradycyjną ocenę wskaźników zadłużenia. Na koniec września zadłużenie finansowe grupy wynosiło 6,76 mln zł netto wobec 9,2 mln zł kapitału własnego. Ale grupa ma także 8,8 mln zł zobowiązań z tytułu zawartych umów wypłaty renty. Przy tych zobowiązaniach grupa wykazuje 29,5 mln zł aktywów w postaci nieruchomości. W komentarzu do wyników rynkową wartość portfela ponad 230 nieruchomości (bez uwzględniania ich obciążenia dożywociem) wyceniono na 51,5 mln zł. Tak rozumianą przewagę aktywów nad zobowiązaniami (łącznie 21,9 mln zł) można uznać za satysfakcjonującą. Problemem jest jednak zdolność do osiągania dodatnich operacyjnych przepływów gotówkowych, ponieważ - w szczególności na wczesnym etapie rozwoju - FH Dom wymaga wciąż finansowania zewnętrznego lub kapitałowego. Po III kwartałach przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne i sięgały 2,8 mln zł (4,4 mln zł przed rokiem).

W tej sytuacji opcja call zapisana w warunkach emisji obligacji (za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,5 pkt proc.) wydaje się bardziej opcją na przyszłość niż realnym scenariuszem. Jako źródło spłaty obligacji wskazano bieżącą działalność emitenta lub grupy, w szczególności z dokonanych inwestycji. 

Lepiej - według informacji z memorandum - wygląda sytuacja FH Dom SKA, który jest emitentem obligacji. Po III kwartałach spółka wykazała 0,4 mln zł zysku netto. Na koniec września wartość zobowiązań podliczono na 30,7 mln zł przy 9 mln zł kapitału własnego. 

FH Dom szacuje średnią wartość wypłacanej renty na 30-40 proc. przejmowanej - z chwilą śmierci właściciela - nieruchomości. Oczekuje, że średnio renty będzie wypłacał przez 11 lat. Wysokość renty zależna jest od wieku, płci i wartości nieruchomości. Średnio 65-letni mężczyzna posiadający nieruchomość wartą 200 tys. zł może liczyć na 318 zł miesięcznej renty (kobieta na 253 PLN). Więcej wariantów opisano w memoradum informacyjnym.

Więcej wiadomości o Fundusz Hipoteczny Dom S.A. SKA

Więcej wiadomości kategorii Emisje