poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

Mo-Bruk wrócił na Catalyst

msd | 15 czerwca 2015
Spółka trudniąca się gospodarką odpadami i produkcją betonu wprowadziła do obrotu emisję refinansującą z sierpnia zeszłego roku.

Warte 20 mln zł dwuletnie papiery dłużne serii B zostały uplasowane w miejsce wygasającej wówczas serii A na 50 mln zł. Pozostała część środków została pozyskana z kredytu w Banku Ochrony Środowiska, którego wypłata (30 mln zł) uzależniona była właśnie od powodzenia emisji obligacji.

Debiutujące po 10 miesiącach od emisji papiery dłużne oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży. Ich zabezpieczeniem jest zastaw na zakładzie do produkcji paliw alternatywnych, hipoteka na prawie użytkowania wieczystego oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Dodatkowo obligatariuszy zabezpiecza szereg kowenantów określonych w warunkach emisji. Wśród nich Mo-Bruk zobowiązał się między innymi do utrzymywania relacji zobowiązań (pomniejszonych o rozliczenia międzyokresowe) do kapitału własnego poniżej 1,75x, niewypłacania dywidendy i nieskupowania akcji czy też ograniczenia wysokości premii rocznej dla zarządu do 1,5 proc. przychodów oraz 15 proc. zysku netto.

Do godz. 11.30 inwestorzy nie handlowali debiutującymi obligacjami. Sprzedający oferuje 100,3 proc., ale po stronie popytowej nie ma chętnych do zakupu papierów MBR0816. Zrefinansowana w zeszłym roku seria A na wiele miesięcy przed terminem spłaty wyceniana była w okolicach 90 proc. nominału. Jej notowania wzrosły dopiero po informacji o możliwości otrzymania kredytu bankowego.

Na koniec marca przy 179,8 mln zł skonsolidowanych aktywów Mo-Bruk wykazywał 114,5 mln zł całkowitych zobowiązań, z czego 35,8 mln zł to dotacje księgowane jako przychody przyszłych okresów. Na zadłużenie finansowe netto przypadało 68,4 mln zł i stanowiło ono 1,05x kapitału własnego, ale i 13,8x 12-miesięcznego wyniku EBITDA (spółka wykazuje stratę operacyjną, ale z uwagi na wysoką amortyzację EBITDA jest dodatnia).

Najwięcej wątpliwości budzić może płynność grupy, bo przy 9,2 mln zł majątku obrotowego krótkoterminowe zobowiązania podliczono na 19,4 mln zł (w tym 2,4 mln zł dotacji). Dość powiedzieć, że aktywa obrotowe nie pokrywały nawet krótkoterminowego zadłużenia finansowego w kwocie 11,4 mln zł. Na koniec I kwartału wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej wynosiły odpowiednio 0,47x i 0,4x, zaś płynność natychmiastowa to 0,034x.

W opinii do sprawozdania rocznego audytor zwracał uwagę na „możliwość wystąpienia problemów z regulowaniem zobowiązań w normalnym trybie oraz z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej”.

W I kwartale Mo-Bruk zanotował 0,6 mln zł straty na sprzedaży przy 8,5 mln zł przychodów. Strata operacyjna wyniosła 0,1 mln zł, zaś stratę netto podsumowano na 0,9 mln zł. Rachunek przepływów wykazywał, że na działalności operacyjnej grupa zmniejszyła saldo gotówki o 0,5 mln zł. 

Więcej wiadomości o Mo-Bruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje