czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

Banki spółdzielcze po wynikach za 2016: było ciężko, będzie jeszcze trudniej…

departament analiz DM Banku BPS | 12 czerwca 2017
Analitycy DM Banku BPS podsumowują ubiegłoroczne wyniki finansowe banków spółdzielczych.

Rok 2016 w sektorze spółdzielczym był rokiem szczególnym z uwagi na sprzedaż udziałów w VISA Europe Ltd, co znacznie poprawiło wynik z tytułu z pozostałej działalności w Banku BPS oraz w całym sektorze bankowym. Dzięki temu BPS zakończył rok „na plusie” oraz poprawił swoje wskaźniki NPL. W całym sektorze banków spółdzielczych sytuacja również się nieznacznie poprawia, chociaż jeszcze daleka droga do pełnego „ozdrowienia”: na koniec 2016 roku cztery banki spółdzielcze nie spełniały wymogów regulacyjnych w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych oraz dwadzieścia osiem banków spółdzielczych nie spełniało zaleceń KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, przy czym ich łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił jedynie 1,9 proc. (na koniec 2015 r. zaleceń nie spełniało 35 banków, a ich udział wynosił 10,2 proc.). Z tej liczby siedem banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych w zakresie funduszy własnych lub współczynników kapitałowych.

Jednocześnie rosną wymagania systemowe, które stale podnoszą poprzeczkę i wydłużają drogę powrotu do pozytywnej koniunktury. Z początkiem 2018 r. zacznie obowiązywać nowy standard w zakresie wyliczania rezerw bankowych (IFRS9/MSSF9 zastąpi obecnie obowiązujący MSR 39). Nowy standard zakłada wykorzystanie modeli prognostycznych tak, aby odzwierciedlić oczekiwania w przyszłości (mogą zawierać prognozy makroekonomiczne). Część rezerw będzie tworzona na „całe życie” kredytu w zależności tego czy wystąpił znaczący wzrost ryzyka kredytowego. Nastąpi też przyspieszenie identyfikacji tego wzrostu ryzyka. W efekcie wdrożenia nowego standardu nastąpi jednorazowy wzrost wartości rezerw oraz obniżenie kapitałów banków.

Czas pozostały do przygotowania się do tych zmian jest już niezwykle krótki, a jak dotąd nie widać aby banki spółdzielcze się do tego mocno przygotowywały, tym bardziej mam wątpliwości czy zostały dokonane już szacunki o ile będzie niezbędne rychłe zwiększenie kapitałów własnych, tak aby sprostać zaostrzającym się wymogom. Ponieważ sektor spółdzielczy cierpi na chroniczną alergię na ryzyko i czyni znaczne wysiłki aby „posprzątać” stare portfele – osiągnięcie odpowiednio wysokich zysków w 2017 roku będzie nie lada wyzwaniem. Tym bardziej, że widoczne wśród banków, które wyemitowały obligacje podporządkowane, jest stałe pogarszanie się jakości portfela kredytowego (mierzone średnioważonym wskaźnikiem NPL, z wyłączeniem BPS SA), który wynosi 14 proc. i stale rośnie.

Wysoka alergia na ryzyko spowodowała duży wzrost udziału obligacji skarbowych w sumie bilansowej (SB) banków spółdzielczych w ubiegłym roku. Ponieważ w 2016 roku rentowność papierów skarbowych była w trendzie wzrostowym, tym samym inwestycje w „bezpieczne” instrumenty przyniosły bardzo mizerne zyski. W tym roku to zjawisko ma szansę się kontynuować, ale w naszej opinii już w mniejszej skali. Dopiero rok 2018 może przynieść kolejną falę wzrostu rentowności. Reasumując w 2017 nie będzie dodatkowych zysków (jak ze sprzedaży VISA), rentowność aktywów pozostanie pod presją, a zwiększone wymagania kapitałowe są już widoczne na horyzoncie!

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje