sobota, 05 grudnia 2020

Newsroom

BFG i KNF ostro o wniosku Idea Banku ws. odwołania kuratora

msd | 07 września 2020
Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o odwołanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora banku obie instytucje odczytują jako formę wywierania publicznej presji.

Upublicznienie przez Idea Banku informacji o złożonym do KNF wniosku w sprawie odwołania BFG z funkcji kuratora szybko doczekało – także publicznych i zdecydowanych – odpowiedzi ze strony Komisji i Funduszu. Obie instytucje przypomniały bankowi, że źródło jego problemów leży w agresywnym modelu biznesowym z przeszłości, a zasypanie dziury kapitałowej powinno nastąpić przy realnym przepływie pieniędzy, zamiast zawierania jednorazowych transakcji w grupie podmiotów powiązanych z Leszkiem Czarneckim.

„Idea Bank potrzebuje wiarygodnego planu poprawy swojej sytuacji kapitałowej, opartego przede wszystkim na przepływach pieniężnych i jak najszybszym uzupełnieniu brakującego kapitału przez inwestorów, co zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności bankowej. Za przygotowanie takiego planu odpowiada sam bank. To również Idea Bank, a nie żadna z instytucji państwowych, odpowiada za złą sytuację, w jakiej się znalazł. Bank prowadził agresywną politykę sprzedażową, która doprowadziła do wygenerowania bardzo wysokiego poziomu ryzyka, skutkującego głębokimi stratami ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym za 2018 r.” – napisano w oświadczeniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

„Mając na względzie sukcesywnie pogarszającą się sytuację Idea Banku na przestrzeni ostatnich lat (mającą swoje źródło w realizowanym przez Bank agresywnym modelu biznesowym) oraz spadek wymaganych współczynników kapitałowych istotnie poniżej wymogów regulacyjnych należy wskazać, że najwłaściwszym sposobem uzupełnienia luki kapitałowej byłoby dokapitalizowanie Banku przez większościowego akcjonariusza, do czego był on zobowiązany i wielokrotnie wzywany przez Komisję. Do takiego dokapitalizowania jednak nie doszło z powodu biernej postawy akcjonariusza. Także ogłaszane kilkukrotnie przez akcjonariusza i Bank procesy inwestorskie mające na celu pozyskanie inwestora zewnętrznego, który dokapitalizowałby Bank, skończyły się niepowodzeniem ze względu na brak jakiegokolwiek podmiotu zainteresowanego inwestycją w Idea Bank mogącą prowadzić do jego niezbędnego dokapitalizowania” – przypomniał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Nadzorca dodał również, że wobec Idea Banku od dłuższego czasu wykazują się daleko idącą cierpliwością, którą tłumaczy koniecznością „pełnego i szczegółowego wyeksplorowania wszystkich możliwych ścieżek, zwłaszcza proponowanych przez właścicieli i zarząd banku, mogących prowadzić do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej banku i do uzupełnienia głębokich niedoborów kapitałowych oraz do odbudowy rentowności.”

„Prezentowane w ostatnim czasie przez bank rozwiązania mają postać jednorazowych operacji, polegających na przesunięciach środków w ramach tej samej grupy podmiotów powiązanych z Leszkiem Czarneckim, bez zaangażowania  nowych środków finansowych z zewnątrz. Tego rodzaju jednorazowe operacje nie są w stanie realnie poprawić sytuacji banku, przez co nie mogą być traktowane jako wiarygodny scenariusz powrotu na ścieżkę jego trwałej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej i odbudowy rentowności” – wyjaśnił UKNF.

Pomimo sprzeciwu zgłoszonego przez BFG, Idea Bank zawarł przed kilkoma dniami umowę sprzedaży akcji spółki Idea Money do innych podmiotów powiązanych z Leszkiem Czarneckim. Bank tłumaczył, że zmieniono parametry transakcji, tak by miały one szanse odpowiadać oczekiwaniom kuratora.

„Nowe parametry transakcji sprzedaży akcji Idea Money ogłoszone przez Idea Bank w dniu 3 września 2020 r. zostaną przez BFG dokładnie przeanalizowane pod kątem interesu banku. BFG w swoich analizach weźmie pod uwagę m.in. potencjalne skutki zakończonej kontroli KAS, o której bank poinformował w komunikacie bieżącym z dnia 20 sierpnia 2020 r., zgodnie z którym w ocenie organu kontroli celno-skarbowej różnica w podatku należnym do zapłaty przez spółkę za rok podatkowy 2018 wynosi 150,5 mln zł. – podał BFG.

Fundusz wyjaśnił również, że wcześniejsze wniesienie sprzeciwu do transakcji sprzedaży akcji Idea Money było poprzedzone jej wnikliwą i wielowymiarową analizą przy wsparciu renomowanej firmy audytorskiej. Badanie to miało wykazać, że transakcji nie służy poprawie sytuacji finansowej banku.

BFG i KNF wspólnie uznały, że upublicznienie przez Idea Bank informacji o złożeniu wniosku w sprawie odwołania kuratora ma charakter wywierania presji na obie instytucje. 

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje