czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Comp może zwiększyć zabezpieczenie obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 06 grudnia 2018
Spółka ustanowi dodatkowe zabezpieczenie obligacji serii I/2015 oraz I/2017 w postaci weksla własnego in blanco, jeśli podczas czwartkowych zgromadzeń obligatariuszy inwestorzy przystaną na zaproponowaną przez Comp zmianę warunków emisji.

Warunkiem dodatkowego zabezpieczenia notowanych na Catalyst papierów CMP0620 oraz CMP0720 jest zgoda obligatariuszy na czasowe – obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. włącznie – przekroczenie wskaźnika dług netto/EBITDA. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęcia podczas czwartkowych zgromadzeń obligatariuszy.

W istocie chodzi o to, żeby obowiązujący obecnie limit wskaźnika zadłużenia (3,5x) podnieść do poziomu 3,8x na koniec 2018 r. oraz do 4,4x w czerwcu 2019 r. Podobne zmiany warunków emisji w porozumieniu z obligatariuszami Comp praktykował już dwa lata temu (wówczas wskaźnik zadłużenia okresowo podwyższono z 3,5x do 4,5x).

Zamiar czasowego zwiększenia limitu wskaźnika dług netto/EBITDA Comp tłumaczy koniecznością „zabezpieczenia finansowania kluczowych projektów grupy kapitałowej spółki” oraz „uwzględniania wpływu nowych regulacji: mechanizmu tzw. split payment oraz MSSF 16”.

Ustanowienie dodatkowe zabezpieczenia obligacji CMP0620 oraz CMP0720 miałoby być efektem porozumienia z obligatariuszami instytucjonalnymi – Pekao TFI oraz mBankiem. Niemniej, dozabezpieczenie długu, jeśli do niego dojdzie, obejmie wszystkich obligatariuszy. Do weksla własnego in blanco Comp ma też złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z tego weksla w trybie art. 777 kpc do kwoty stanowiącej 150 proc. łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Obecnie obligacje CMP0620 oraz CMP0720, warte odpowiednio 45 mln zł oraz 27 mln zł, zabezpieczone są przede wszystkim zastawem rejestrowym na akcjach Zakładu Urządzeń Komputerowych Elzab, spółki zależnej Compu.

Obie serie papierów dłużnych Compu notowane są na Catalyst. Bardziej płynną z nich, CMP0620, rynek wycenia na 94 proc. nominału. Warunki emisji obu serii przewidują okresową amortyzację.

Proponowane uchwały na zgromadzenie obligatariuszy nie przewidują natomiast zmiany limitu wskaźnika zadłużenia dla podwyższenia marży. Można więc wnioskować, że po przekroczeniu przez dług netto/EBITDA poziomu 3,5x Comp wciąż będzie zobowiązany do podniesienia marży z 3,8 pkt proc. do 4,3 pkt proc.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje