niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Czerwcowa emisja Marvipolu trafiła na Catalyst

msd | 11 września 2019
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 60 mln zł niezabezpieczone obligacje, za które płaci WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży przy 3,5-letnim okresie spłaty i okresowej amortyzacji.

Ostateczny termin wykupu długu ustalono na grudzień 2022 r., ale wcześniej w czerwcu 2021 oraz 2022 r. spółka zobowiązana będzie do okresowej amortyzacji po 30 proc. pierwotnej wartości emisji. Niezależnie też od tego, Marvipol będzie miał prawo do przedterminowego wykupu, które może zrealizować w grudniu 2021 r. lub czerwcu 2022 r. Musiałby wówczas zapłacić obligatariuszom kolejno 1,75 proc. lub 0,25 proc. premii.

Same papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc., ale na rynku pierwotnym plasowano je z 1-proc. dyskontem. Cena emisyjna każdej obligacji o nominale 10 tys. zł wyniosła więc 9,9 tys. zł. Wcześniejsze emisje Marvipolu, które notowane są na Catalyst, oprocentowane są na 3,3-3,9 pkt proc. marży ponad WIBOR, także przy braku zabezpieczenia.

Zgodnie z warunkami emisji wysokość bazowej marży może wzrosnąć o 0,25 pkt proc. lub 0,5 pkt proc., jeśli wskaźnik dług netto/kapitały własne kolejno przekroczy 0,8x lub wyniesie co najmniej 0,9x. Z kolei przekroczenie wartości 1,0x stanowiłoby przypadek naruszenia warunków emisji, co jest podstawą do składania żądań przedterminowego wykupu przez wierzycieli, ale tylko w razie zgody zgromadzenia obligatariuszy.

Warte 60 mln zł obligacje objęło 33 inwestorów, w tym subfundusze.

Do godz. 15 nie handlowano debiutującymi papierami MVP1222. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna lub sprzedaży.

W giełdowym obrocie znajdują się trzy starsze emisje Marvipolu z ostatecznymi terminami spłaty od listopada 2020 r. do czerwca 2022 r. Warunki emisji dwóch z nich przewidują jednak okresową amortyzację w przyszłym roku. Rynek wycenia papiery dewelopera na 99,0-99,6 proc. wartości nominalnej przy relatywnie niskiej płynności. Emisje obejmowali głównie inwestorzy instytucjonalni, a jednostkowy nominał obligacji to 10 tys. zł.

W sierpniu Marvipol wykupił obligacje na 28,9 mln zł.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje